Ekonomi

Här invid hittar du kommunens boksluts- och budgetdokument.

Finströms kommun har årliga verksamhetskostnader om ca 14 miljoner euro, och verksamhetsintäkter (avgifter för service mm) om ca 1,5 miljoner euro. Resten, netto 12,5 miljoner, ska finansieras med skatteintäkter och landskapsandelar. Med en skattesats om 19,50 % (snitt Åland 17,50 %) får vi knappt åtta miljoner i skatteintäkter (inkl fastighets- och samfundsskatt). Landskapsandelarna beräknas till knappt fyra miljoner euro. Kommunens budgeterade underskott för de närmaste åren ligger runt en miljon euro per år.

Lejonparten av kommunens kostnader består i tillhandahållande av lagstadgade uppgifter. Av verksamhetens totala nettokostnader om 12,5 miljoner euro står invånarsektorn för drygt tio miljoner, alltså över 80 %, inklusive socialvård, barnomsorg och skola, äldreomsorg samt bibliotek, kultur och fritid mm. Samhällssektorn omsätter runt en miljon, knappt 10 %, för byggnadsinspektion och tekniska sektorn.

Kommunens centralförvaltning och administration kostar årligen cirka 0,5 miljoner (efter interna fördelningar). Av budgetens totala bruttokostnader går nära hälften till löner och ungefär lika mycket till köptjänster, med cirka sex miljoner euro vardera. Resten går i stort till material och förnödenheter (<1 ME) samt understöd (<1 ME). På investeringssidan går huvuddelen av anslagen till fastigheter och infrastruktur mm.

Finströms kommun är efter en rad av ekonomiskt svåra år på väg åt rätt håll, men med en fortsatt hög skuldbörda och för de närmast förestående åren, i likhet med Ålands samtliga kommuner, besvärande stora budgetunderskott som följd av landskapsandelar som inte följer kostnadsutvecklingen, råder begränsat finansiellt rörelseutrymme samt osäkerhet i framtida finansiella förutsättningar. Kommunen har dock en väl utbyggd och välfungerande service samt moderna, ändamålsenliga anläggningar och goda möjligheter till fortsatt tillväxt de kommande åren.