Lagtings- och kommunalval

Information om Lagtings- och kommunalval, se bilaga

Val på Åland, en kort introduktionsfilm.

Kontrollera din rösträtt

Om du inte får ett röstkort är det viktigt att du kontrollerar din rösträtt. Röstkorten sänds ut under första halvan av september. 

Uppgifterna i rösträttsregistret finns tillgängliga för granskning hos Magistraten vid Statens ämbetsverk på Åland från och med torsdagen den 7 september. Magistratens öppettider är vardagar mellan klockan 9 - 16.15. Tel. 0295 017 200. 

Statens Ämbetsverk kan ge utdrag ur rösträttsregistret. Personbeteckning anges enbart i utdrag som ges till den som utdraget gäller eller till en valmyndighet. Om utdraget ges till någon annan ska personbeteckningen utelämnas. Utdraget ges avgiftsfritt till den som utdraget gäller och till valmyndigheten.

Om du anser att du felaktigt har utelämnats ur rösträttsregistret eller att en anteckning i rösträttsregistret om dig är oriktig kan du lämna in ett skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkandet ska vara inlämnat till Centralnämnden för lagtingsval senast måndagen den 25 september klockan 16.00. 

Rättelseyrkandet ska lämnas in genom att använda den elektroniska blankett som finns på www.val.ax eller genom att använda den utskriftsbara blanketten. 

Centralnämnden för lagtingsval avgör rättelseyrkanden. Ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande ska delges den som framställt yrkandet genom bevislig delgivning. Om beslutet innebär att personen i fråga införs i rösträttsregistret, ska centralnämnden för lagtingsval samtidigt skicka ett röstkort till honom eller henne.

Val på Åland
Landskapsregeringens regeringskansli är den allmänna valmyndigheten som centralt administrerar valen. Landskapsregeringen tillsätter en centralnämnd för lagtingsvalet som har viktiga uppgifter i samband med valen.
Centralnämnden kontrollräknar t.ex. rösterna och fastställer resultatet av lagtingsvalet.
Varje kommun har en kommunal centralvalnämnd och utser dessutom en valnämnd för varje kommunalt röstningsområde. Det är valnämnden du träffar om du går och röstar i en vallokal.

Röstningsområde Vallokal
001 Markusböle Breidablick
002 Godby Finströms bibliotek

På röstkortet ser du i vilken vallokal du ska rösta på valdagen; Breidablick eller Finströms bibliotek.

Förtidsrösta, alla tider alla platser, se bilaga

Förtidsrösta på inrättning, servicehuset Rosengård
Röstningen ordnas av en valbestyrelse vid tider som anslås. Röstning ska ordnas under minst två dagar. En av dagarna ska infalla den sista eller näst sista dagen för förtidsröstningen.

Förtidsrösta per brev
Den som på grund av vistelse utanför landskapet eller som till följd av sjukdom, funktionshinder inte kan rösta på valdagen eller vid ett allmänt förhandshandsröstningsställe kan anhålla om att få förtidsrösta per brev. Se närmare information www.val.ax

Valinformation på olika språk
Under bilagor hittar du information om valet på de tio största språken på Åland vid sidan av svenska.

 

Förteckning över röstutfallet vid valet av kommunfullmäktige i Finström 2020-2023. Bilaga

Ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Finström 2020-2023. Bilaga