Lagtings- och kommunalval

Information om Lagtings- och kommunalval, se bilaga

Val på Åland, en kort introduktionsfilm.

Kontrollera din rösträtt
I mitten av september kommer alla som har rösträtt, och har en känd adress, att få ett meddelande hemskickat, ett så kallat röstkort. I röstkortet står i vilket eller vilka val man får rösta och var man ska rösta. Spara röstkortet!
Om du inte får ett röstkort är det viktigt att du kontrollerar din rösträtt. Du kan då vända dig till Magistraten vid Statens ämbetsverk på Åland som upprätthåller ett rösträttsregister. Om det visar sig att du inte finns i registret trots att du borde finnas där, eller om någon uppgift saknas eller är felaktig, kan du yrka på rättelse. Rättelseyrkandet kan även sändas per fax. Du kan också gå in till kommunkansliet som vidarebefordrar yrkandet. Kommunkansliet och magistraten tillhandahåller blanketter och hjälper dig även i övrigt. Se bilaga Yrkande på rättelse i rösträttsregistret.

Val på Åland
Landskapsregeringens regeringskansli är den allmänna valmyndigheten som centralt administrerar valen. Landskapsregeringen tillsätter en centralnämnd för lagtingsvalet som har viktiga uppgifter i samband med valen.
Centralnämnden kontrollräknar t.ex. rösterna och fastställer resultatet av lagtingsvalet.
Varje kommun har en kommunal centralvalnämnd och utser dessutom en valnämnd för varje kommunalt röstningsområde. Det är valnämnden du träffar om du går och röstar i en vallokal.

Formulär 2-19, Stiftelseurkund för valmansförening i kommunalvalet

Formulär 4-19, Anmälan av kandidater till kommunalvalet

Formulär 5-19, Kandidatlista

Formulär 7-19, Medgivande av kandidat i kommunalvalet

Formulär 9-19, Anmälan om övernskommelse om valförbund i kommunalvalet

Formulären finns på www.val.ax

Slutlig kandidatlista, Finströms kommunalval 2019. Bilaga

Röstningsområde Vallokal
001 Markusböle Breidablick
002 Godby Finströms bibliotek

På röstkortet ser du i vilken vallokal du ska rösta på valdagen; Breidablick eller Finströms bibliotek.

Förtidsrösta, alla tider alla platser, se bilaga

Förtidsrösta på inrättning, servicehuset Rosengård
Röstningen ordnas av en valbestyrelse vid tider som anslås. Röstning ska ordnas under minst två dagar. En av dagarna ska infalla den sista eller näst sista dagen för förtidsröstningen.

Förtidsrösta per brev
Den som på grund av vistelse utanför landskapet eller som till följd av sjukdom, funktionshinder inte kan rösta på valdagen eller vid ett allmänt förhandshandsröstningsställe kan anhålla om att få förtidsrösta per brev. Se bilaga för beställning av brevröstningshandlingar.

Förtidsrösta via internet
I höstens val kommer det för första gången att vara möjligt att rösta via internet. Men bara i lagtingsvalet och bara om du är bosatt utanför Åland. Se närmare information www.val.ax.
OBS!
Ingen röstning via internet!
För dig som är bosatt utanför Åland återstår nu att antingen rösta per brev eller komma till Åland under förtidsröstningen (5-15.10) eller på valdagen 20.10.2019.Om du vill brevrösta och din hemkommun är Finström, kontakta omedelbart tel: 431527 eller kommungarden@finstrom.ax

Returadress för brevröster från Sverige, bilaga

Valinformation på olika språk
Information på följande sråk finns som bilaga. Engelska, estniska, lettiska, rumänska, ryska och tai.

Förteckning över röstutfallet vid valet av kommunfullmäktige i Finström 2020-2023. Bilaga

Ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Finström 2020-2023. Bilaga