EU-val

EUROPAPARLAMENTSVAL

Valdag söndagen den 9 juni 2024 
Förhandsröstning i Finland den 29 maj–4 juni 2024 
Förhandsröstning utomlands den 29 maj–1 juni 2024

 

Röstberättigad är  

a ) Varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år, och

b) sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 och som inte i sin hemstat har förlorat sin valbarhet samt som senast den 80 dagen för valdagen har anmält sig till magistraten för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland och

b1) som har hemkommunen i Finland den 51 dagen före valdagen eller

b2) som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland.

Väljare kan rösta antingen på förhand eller på valdagen. På själva valdagen får den röstberättigade rösta endast på det röstningsställe som har antecknats i rösträttsregistret och som anges på meddelandekortet som den röstberättigade fått per post före valet.

Röstningsområde                      Vallokal

1. Markusböle                              Breidablick

2. Godby                                      Finströms bibliotek

Röstning på anstalt sker i servicehuset Rosengård. Anstaltsröstningen förrättas vid ett tillfälle på samma sätt som den allmänna förhandsröstningen. Endast personer som bor och vårdas på Rosengård får förhandsrösta på servicehuset Rosengård.

Att rösta hemma. Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen kan rösta hemma. I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemma-röstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.