Aktuellt

Stödsystemet för djurbidrag ändras 2022

Stödsystemet för djurbidrag ändas fr.o.m. 2022 och anmälan om deltagande i EU:s djurbidrag måste i fortsättningen sökas varje år. 
Mer information om stödsystemet hittas under Ansökningar.

Nytt nötkreatursregister

I mars 2022 är det tänkt att nya nötkreatursregistret skall tas i bruk. Registret som är avgiftsfritt kommer att bli det officiella myndighetsregistret. Detta innebär att alla obligatoriska anmälningar om kalvning, köp, försäljning, flyttning med mera, skall finnas tillgängliga i nya nötkreatursregistret. Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att lämna sina anmälningar med till exempel Min Gård, men detta förutsätter att innan nya nötkreatursregistret tas i bruk, ska man som djurhållare ge de fullmakter som behövs för att informationen i fortsättningen överlämnas från till exempel Min Gård eller Naseva till det nya  nötkreatursregistret.  En fullmakt behövs också om gården är med i produktionsuppföljningen eller dikokontrollen. Fullmakterna ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Tack vare befullmäktigandet anmäler djurhållaren också i fortsättningen sina uppgifter till ett enda ställe. Med till exempel Mtech-tillämpningen Min Gård kan anmälningar göras också till det officiella nötkreatursregistret, när djurhållaren ger Mtech fullmakt att både se på uppgifterna och göra anmälningar. Djurhållaren avgör själv vilka alla aktörer som ges fullmakt och vad fullmakterna gäller.

Det som är viktigt att komma ihåg i samband med fullmakterna är att i Livsmedelsverkets olika djurregister är lägenhetssignumet inte kopplat till FO-numret utan till personbeteckningen. Det är alltså i egenskap av person djurhållaren ska befullmäktiga de behövliga företagen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, inte som företag.
Livsmedelsverket har ingen del i processen för givande av fullmakter och kan inte granska de fullmakter som har getts.

Fullmakt att lämna anmälningar och även bläddra bland dina uppgifter i nötkreatursregistret kan en sådan person ge, som hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har registrerat sig som hållare av nötkreatur i djurhållarregistret.

Fullmakterna bör ges i god tid innan det nya nötkreatursregistret tas i bruk.

Anmälningsblanketterna på papper tas ur bruk i samband med att det nya nötkreatursregistret tas i bruk. Därefter kan anmälningar till nötkreatursregistret göras med Livsmedelsverkets avgiftsfria ärendehanteringstillämpning, med kommersiella tillämpningar ( t.ex. Min Gård) eller via kundtjänsten( telefon och e-post).
Mer information kommer att ingå i januari månads registerutdrag som skickas ut till nötgårdarna.

Här kan du ge fullmakt.

Här hittas information om hur fullmakter ges.

Nu kan du som djurägare själv göra anmälan om din Djurhållning och dina Djurhållningsplatser  via registrets e-tjänster

Den 23 augusti 2021 öppnades Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänster. Med hjälp av registrens e-tjänst kan aktören/djurhållaren själv lämna anmälningar om sin djurhållning och sina djurhållningsplatser och kadaverplatser.
Man loggar in i tillämpningen på adressen: http://epr.ruokavirasto.fi

Djurhållningsplatser och djurhållningsverksamhet kan anmälas med personbeteckningen, FO-numret eller lägenhetssignumet. Djurhållningsplatsen kan registreras som egen eller så kan djuren hållas på en djurhållningsplats som en annan aktör registrerat. Via e-tjänsten kan man också kontrollera och uppdatera uppgifter som tidigare lämnats.

Uppdaterade uppgifter om djurhållningen och djurhållningsplatserna är nödvändiga till exempel om en djursjukdom bryter ut. Skyldigheten att registrera djurhållningsplatserna gäller alla platser där landdjur hålls med undantag för sällskapsdjur som hålls i privathushåll eller veterinärers mottagningar. Djurhållningsplatserna ska registreras även om djur hålls som hobbydjur eller endast kortvarigt. Registreringsplikten breddades i april 2021 att utöver de tidigare djurarterna också omfatta djurhållningsplatser med till exempel produktionskaniner, renar som hålls utanför renbeteslag och vissa könsceller och embryon.

Mer information om djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e- tjänst finns på Livsmedelsverkets hemsida och som hittas här.
Lantbrukssekreteraren som tidigare tog emot dessa anmälningar kan ge råd och vägledning om hur anmälningarna skall registreras.

Kravet att registrera djurhållning, djurhållningsplatser och kadaverplatser

Om du har för avsikt att hålla ett eller flera nöt-, får-, get-, svin-, hjort-, kamel- eller hästdjur, pälsdjur, produktionskaniner, fjäderfä eller bin och humlor, ska du registrera djurhållningsplatsen för djurarten i fråga innan djurhållningen inleds. Samma anmälningsplikt gäller också inrättande av en kadaverplats. Vissa platser där könsceller och embryon hålls och platser som används för kommersiella förflyttningar av hundar, katter och tamillrar mellan medlemsstater i EU ska likaså registreras. En del av staterna utanför EU kan utöver det förutsätta att djurhållningsplatser för hundar, katter och tamillrar registreras innan djur exporteras. En anmälan om ändring i djurhållningsplatser och djurhållning, såsom en ändring i antalen djur, ett avbrott i verksamheten eller en nedläggning av djurhållningsplatsen, ska lämnas så fort som möjligt då läget ändras.

Djurhållningsplatsen ska registreras, även om du håller ovan nämnda djur endast kortvarigt. Om du således sommartid håller till exempel höns eller får hur kortvarigt detta än sker, ska en anmälan om djurhållningsplatsen och djurhållningen lämnas. Det är viktigt för att djurens spårbarhet ska kunna säkerställas till exempel om en eventuell djursjukdom bryter ut. 

Om man utfodrar vilda djur med biprodukter av animaliskt ursprung ska en anmälan lämnas till registret över kadaverplatser innan verksamheten inleds. Om mängden biprodukter som levererats till kadaverplatsen ska också månatligen lämnas en anmälan till den kommunala veterinären i den kommun där kadaverplatsen ligger och i den kommun som biprodukterna härstammar ifrån.

Kontakta lantbrukskansliet innan besök

Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller e-post lena.clemes@finstrom.ax  innan du planerar att besöka kansliet.

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 8.12.2021