Aktuellt

 

Höstanmälan

Höstanmälan är obligatorisk för nästan alla gårdar från och med 2023.

I anmälan som görs i Viputjänsten under tiden 15.1–8.2.2024 skall följande anmälas:

  • Arealen med växttäcke som krävs för villkorligheten dvs växttäcke på 33% av åkerarealen och arealen med permanenta grödor. Gårdar vars hela areal är permanent gräsmark berörs inte av kravet. Som areal med växttäcke godkänns beroende på odlingsväxt äkta växttäcke, stubb, lätt bearbetning och en areal som är täckt av växtrester.
  • Om du har ansökt om åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem kan du få stöd för arealen åker, permanenta växter och permanent gräsmark som du bevarar med växttäcke eller stubb.  Arealen ska anmälas i höstanmälan.
  • Om du har ansökt om miljöersättning för åtgärden främjande av cirkulär ekonomi ska du ange de arealer där du har spridit stallgödsel eller gödselmedel.
  • Arealen på vilken du använt växtskyddsmedel om du ansökt om miljöersättningens alternativa växtskyddsmetoder eller ersättning för ekologisk produktion.

Bevara arealerna med växttäcke fram till fastställda datum. Se anvisningar på Livsmedelsverkets hemsida.

Växttäcket granskas med satellituppföljning.  Om satellituppföljningen och de uppgifter du angett i höstanmälan strider mot varandra får du våren 2024 en begäran om utredning i Vipumobilen.

Om din gård har mindre än 33 procent av arealen med växttäcke som villkorligheten kräver
kan din gård få en påföljd enligt villkorligheten som gäller alla djur- och arealbaserade stöd som helt eller delvist finansieras av EU. Stödet för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem minskas med 20 procent om kravet på 33 procent växttäcke inte uppfylls.

Information om höstanmälan hittas här.
 

Djurbidragens referensdatum 2024

Djurets uppgifter ska vara korrekt införda i djurregistret, djuret ska vara vid liv och i ägarens besittning på referensdagen. Referensdatumet gäller alla djurbidrag.
Referensdatum för djurbidragen 2024 är:
                -10.1 Slaktkvigor
                -10.1 Slaktlamm och slaktkillingar (för djur födda 10.1.2024 och innan det)
                - 31.1 Mjölkkor, dikor och tjurar
                - 31.1 Tackor och hongetter
                -1.6 Slaktlamm och slaktkillingar (för djur som fötts 11.1 – 1.6.2024)