Aktuellt

 

LPA:s Må bra-dag för lantbruksföretagare på Åland 9.3.2023
Plats: Ålands sjöfartsmuseum

Dagen är kostnadsfri för deltagare. Lunch serveras på restaurang Nautical.

Mer information om Må bra-dagens program  hittas här.

Anmälan senast 24.2.2023  via denna länk 

 

Finlands Cap-plan

EU-kommissionen har godkänt Finlands CAP-strategiplan. Strategiplanen som omfattar nya stödformer till jordbruket kommer att träda i kraft från och med 2023 och gälla till och med år 2027. I planen ingår numera åländska stöden som en del. Ålands del av planen finns tillgänglig på svenska men i övrigt är Finlands del av planen tyvärr endast på finska. 
Finlands godkända CAP-plan hittas här.
Ålands del av planen hittas här.

 

År 2023 stöps jordbruksstöden om – vad förändras?

År 2023 kan du första gången ansöka om stöd av ny modell. Stöden som stöps om grundar sig på EU:s gemensamma jordbrukspolitik GJP. 
Här kan du läsa mer om

 

EU:s Djurbidrag 2023

EU:s djurbidrag för nöt, får och getter skall numera sökas årligen och från och med 2023 kan ansökan göras endast elektroniskt i Viputjänsten. Ansökningstiden är 9-24.1.2023.
Mer information om djurbidragen hittas under Ansökningar/Djurstöd

 

Djurens välbefinnande

Ny stödform fr.o.m. 2023 är ”Djurens välbefinnande”. Stödformen som hör till landskapsregeringens ansvarsområde, kan sökas för nötkreatur, får och getter. Stöden kan sökas elektroniskt i Viputjänsten under tiden 9.1 - 2.2.2023. Till ansökan skall bifogas en välbefinnandeplan som omfattar en utfodringsplan baserat på foderanalyser. Även utfodringsplanerna och resultaten av foderanalyserna ska bifogas.
Här hittas information om åtgärderna, stödvillkoren och ersättningsbeloppen.

Aktiv jordbrukare

År 2023 måste den som söker jordbruksstöd ( även djurstöd) uppfylla kravet på aktiv jordbrukare. En stödsökande uppfyller kravet på aktiv jordbrukare om

  • Beloppet av direkta stöd (EU:s djurbidrag, grund- och förgröningsstöd, stöd till unga odlare, bidrag för jordbruksgrödor) som sökanden beviljats under föregående år uppgick till högst 5 000 euro eller
  • Sökandens huvudsakliga bransch i YTJ är jordbruksverksamhet och sökanden är mervärdesskatteskyldig som primärproducent

Om sökanden inte uppfyller kravet på aktiv jordbrukare i fråga om någondera av ovan nämnda grunderna, måste hen använda sig av andra dokument som till exempel inköps- eller försäljningsverifikat, för att påvisa utövandet av jordbruksverksamhet.

Den huvudsakliga branschen och momsskyldigheten som FO-numret hänför sig till kan kontrolleras via Företags- och organisationsdatasystemets (YTJ) företagssökning.
Här kan du kolla skatteregistret i god tid innan stödansökan

 

Nyröjningar från och med 2023 måste ha permanent vallväxtlighet

Fr.o.m. 2023 ska mark som röjts eller på annat sätt tagits i bruk som jordbruksmark ha permanent vallväxtlighet. Dessa arealer får i fortsättningen inte plöjas utan förnyandet av vallen ska ske genom direktsådd eller lätt bearbetning. Skiften som är odlingsbara senast 31.12.2022 berörs inte av kravet på permanent vallväxt och arealerna behöver inte anmälas till lantbrukskansliet under 2022 utan anmäls på normalt sätt under våren 2023. Rekommenderas att man fotograferar arealerna som färdigställts under 2022. Detta gäller alltså skiften som röjts och färdigställts efter vårens stödansökan 2022. 

 

Stödrättigheterna frångås 2023

Stödrättigheterna upphör att gälla vid utgången av år 2022. Stödrättigheterna är nu ett villkor för grundstöd, men från och med nästa år kan man få motsvarande grundläggande inkomststöd på basis av jordbruksmarkens areal.