Aktuellt

 

Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa 8.2-31.5

Förbudet mot att hålla fjäderfän och andra tamfåglar utomhus, som utlyses varje vår, trädde i kraft onsdagen den 8 februari och pågår till 31 maj. Syftet med skyddet är att hindra att fågelinfluensa sprider sig under vårflyttningen från vilda fåglar till fåglar som hålls som husdjur
Utehägn kan användas men måste då vara helt och hållet ingärdat och täckt med ett tillräckligt finmaskigt nät eller motsvarande. En anmälan om saken lämnas i förväg till ÅMHM.

 

År 2023 stöps jordbruksstöden om – vad förändras?

År 2023 kan du första gången ansöka om stöd av ny modell. Stöden som stöps om grundar sig på EU:s gemensamma jordbrukspolitik GJP. 
Här kan du läsa mer om

 

Vipu-mobilen blir ett viktigt verktyg. Ladda ner den redan i dag!

Informationsutbytet mellan jordbrukare och förvaltning blir särskilt viktigt i fortsättningen. Som hjälp för att hålla kontakten finns en mobilapp, Vipu-mobilen.
Från och med 2023 förutsätter stödansökan att du själv eller någon du gett fullmakt åt har tillgång till Vipu-mobilen. Vipu-mobilen kan laddas ner på din smarttelefon från Google Play eller App Store.
Här kan du läsa mer om Vipu-mobilen.

 

Aktiv jordbrukare

År 2023 måste den som söker jordbruksstöd ( även djurstöd) uppfylla kravet på aktiv jordbrukare. En stödsökande uppfyller kravet på aktiv jordbrukare om

  • Beloppet av direkta stöd (EU:s djurbidrag, grund- och förgröningsstöd, stöd till unga odlare, bidrag för jordbruksgrödor) som sökanden beviljats under föregående år uppgick till högst 5 000 euro eller
  • Stödsökandens huvudsakliga bransch som hänför sig till FO-numret är någon av de branscher som godkänns i fråga om aktiva jordbrukare och du är en momsskyldig primärproducent. 

Om du inte uppfyller kravet på aktiv jordbrukare i fråga om någondera av ovan nämnda grunderna, måste du bifoga dokument till stödansökan som bevisar jordbruksverksamhet på gården under 2022 ( t.ex. kvitton över inköp/försäljning, skattedeklaration). Dokumenten inlämnas i samband med stödansökan.

Den huvudsakliga branschen och momsskyldigheten som FO-numret hänför sig till kan kontrolleras via Företags- och organisationsdatasystemets (YTJ) företagssökning. genom att söka enligt ditt namn eller FO-nummer.

Tänk på att du i vårens stödansökan ska uppge dels ditt FO-nummer dels samma huvudsakliga bransch som finns angivet i YTJ-registret. Godtagbara branscher har kod som börjar med 01.

Här kan du kontrollera dina uppgifter i YTJ

 

Nyröjningar från och med 2023 måste ha permanent vallväxtlighet

Fr.o.m. 2023 ska mark som röjts eller på annat sätt tagits i bruk som jordbruksmark ha permanent vallväxtlighet. Dessa arealer får i fortsättningen inte plöjas utan förnyandet av vallen ska ske genom direktsådd eller lätt bearbetning. Skiften som är odlingsbara senast 31.12.2022 berörs inte av kravet på permanent vallväxt och arealerna behöver inte anmälas till lantbrukskansliet under 2022 utan anmäls på normalt sätt under våren 2023. Rekommenderas att man fotograferar arealerna som färdigställts under 2022. Detta gäller alltså skiften som röjts och färdigställts efter vårens stödansökan 2022. 

 

Stödrättigheterna frångås 2023

Stödrättigheterna upphör att gälla vid utgången av år 2022. Stödrättigheterna är nu ett villkor för grundstöd, men från och med nästa år kan man få motsvarande grundläggande inkomststöd på basis av jordbruksmarkens areal.

 

EU:s Djurbidrag 2023

Information om djurbidragen hittas under Ansökningar/Djurstöd