Dagvatten

Med dagvatten menas nederbördsvatten, dvs. regn- eller smältvatten som ytligt avrinner från gårdar, tomter, gator, vägar, taktäckta ytor eller liknande. Det här vattnet tar med sig förorenade partiklar från luften, vägar och samhället i övrigt, något vi behöver minimera så långt det är möjligt.

Vi bör alla sträva efter en hållbar dagvattenhantering där man avser att tröga upp och reducera dagvattenavrinningen så långt uppströms som möjligt. I tätorter med många tak, stora asfalterade ytor och stensatt mark ökar avrinningen till både intensitet och volym. Ju mer dagvatten som kan fördröjas och hanteras lokalt desto mindre föroreningar når recipienterna. Om exempelvis de första tio millimetrarna av varje regn tas om hand lokalt så är det hela 75 procent av årsnederbörden.

Exempel på lokal hantering är gröna tak, infiltration på gräsytor, genomsläppliga beläggningar, trädplanteringar och växtbäddar. Därefter leds vattnet vidare genom allmän mark i svackdiken, kanaler och diken och samlas upp för att renas i dagvattendammar och våtmarker längre ner i systemet.

För att ansluta sig till kommunens dagvattennät behöver ni kontakta kommunen för att få veta under vilka villkor detta är möjligt.

Verktyg

Felanmälan

Här kan ni fylla i när ni ser något som behöver åtgärdas runtom i kommunen