Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 17 ledamöter och är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker. Kommunfullmäktiges möten är offentliga och alla är välkomna att lyssna.

Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att fastställa kommunens budget och besluta om hur mycket skatt kommuninvånarna ska betala. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som skall finnas i kommunen. Till fullmäktiges uppgifter hör också att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt att utse revisorerna, som granskar kommunens verksamhet. 

Vart fjärde år väljs ett nytt fullmäktige genom allmänna kommunalvalet. Fullmäktiges presidium; ordförande och viceordförande, väljs för ett år i taget.

  Ordinarie  
Ordförande Leif Andersson c
Vice ordförande Solveig Gestberg lib
  Jenny Berglund lib
  Mathilda Blixt c
  Miina Fagerlund s
  Freddie Forsman s
  Kristian Granberg lib
  Roger Höglund c
  Elof Johns c
  Andreas Karnborg c
  Rolf Karlsson c
  Sandra Lignell c
  Håkan Lundberg c
  Åke Mattsson lib
  Bodil Rådland c
  Christian Rögård lib
  Ove Söderman c