Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 17 ledamöter och är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker. Kommunfullmäktiges möten är offentliga och alla är välkomna att lyssna.

Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att fastställa kommunens budget och besluta om hur mycket skatt kommuninvånarna ska betala. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som skall finnas i kommunen. Till fullmäktiges uppgifter hör också att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt att utse revisorerna, som granskar kommunens verksamhet. 

Vart fjärde år väljs ett nytt fullmäktige genom allmänna kommunalvalet. Fullmäktiges presidium; ordförande och viceordförande, väljs för ett år i taget.

  Ordinarie  
Ordförande Roger Höglund c
Vice ordförande Åsa Mattsson lib
  Fredrik Andersson lib
  Leif Andersson c
  Freddie Forsman s
  Kristian Granberg lib
  Axel Gripenberg m
  Fia Hellsten s
  Lene-Maj Johansson c
  Elof Johns c
  Leif Karlsson c
  Sandra Lignell c
  Madeleine Lindblom c
  Erica Ponthin c
  Christian Rögård lib
  Ove Söderman c
  Carola Wikström-Nordberg obs