Riksdagsval

Röstningsområde                      Röstningsställe                           Adress

Markusböle                                 Breidablick                                   Markusbölevägen 55, Pålsböle

Godby                                        Finströms bibliotek                       Godbyvägen 1416, Godby

Röstning på anstalt

En valbestyrelse som utsetts av kommunstyrelsen kommer till varje anstalt inom området för kommunen och förrättar röstningen på en och högst två dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. I anstalter får enbart de som vårdas eller har intagits där. Andra personer, till exempel anstaltens personal, har inte rätt att rösta på anstalter.

Anstaltsröstningen förrättas i huvuddrag på samma sätt som den allmänna förhandsröstningen.

För Finströms kommun sker röstning på anstalt: Servicehuset Rosengård i Godby.

Att rösta hemma

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.

I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun senast före dagen då förhandsröstningen börjar. Centralvalnämndens telefonnummer och adress finns på meddelandekortet som skickats till väljaren per post. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.