Din möjlighet att påverka

Rösta i kommunalval

Som invånare i Finströms kommun kan du vara med och påverka besluten som tas i kommunen på flera olika sätt. Du kan genom att rösta i kommunalvalet direkt påverka vilka personer som ska få förtroendet att styra kommunen under nästa mandatperiod.

Medborgarinitiativ

Kommunallagen ger dig som invånare rätt att lämna in ett medborgarinitiativ till din kommun i frågor som rör kommunens verksamhet. Ett inlämnat medborgarinitiativ kommer sedan att behandlas politiskt i kommunstyrelsen och en möjlighet finns att just ditt förslag kan komma att förverkligas.

Respons

Du kan även utan att lämna in ett formellt initiativ alltid kontakta kommunen eller kommunens politiker för att komma med förslag, ros eller ris.

Rättelseyrkande

Om du som kommuninvånare eller part i ett ärende är missnöjd med ett beslut kan du lämna in ett skriftligt rättelseyrkande över beslutet till kommunen. Kommunstyrelsen eller det organ som fattat beslutet måste då behandla ärendet på nytt och ta ställning till de argument som framförs i rättelseyrkandet.

Kommunalbesvär

För beslut som fattas i kommunfullmäktige kan man inte lämna in ett rättelseyrkande över utan i stället kan man lämna in ett kommunalbesvär. Kommunalbesvär ska lämnas in till Ålands förvaltningsdomstol och det är sen upp till domstolen att ta ställning till om beslutet har fattats i felaktig ordning, om den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet annars strider mot lagen. Om domstolen anser att kommunen gjort fel kan domstolen besluta att kommunen ska rätta till felet.