Ansökningar

Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lönsamheten och kontinuiteten i jordbruksproduktionen. Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade.
Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.
På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna. 
Livsmedelsverkets hemsida hitts här.

 

Aktuella ansökningar

Krisstöd pga sommarens torka

Under tiden 7-31.1.2019 kan man ansöka om krisstöd till jordbruket som en följd av sommarens torka. Stödet är ett tillfälligt särskilt nationellt stöd för arealer med fodervall, foderkorn och vårvete i AB-stödregionen ( Åland inkluderat ).
Stödet kan sökas via Viputjänsten eller med blankett 486. Blankett 486  hittas på livsmedelsverkets hemsida  med sökordet 486* eller kan hämtas från kommunernas lantbrukskanslier. För sent inlämnad ansökan avslås.

Som fodervall räknas ett-och flerårig torrhö-, ensilage-, färskfoder- och betesvallar och stödet för fodervallar beviljas endast djurgårdar vars djurantal ( nötkreatur, får, getter) var minst 5 djurenheter under beräkningsperioden 1.1-30.6.2018. Dessutom måste anmälda odlingsarealen för fodervallar 2018 varit sammanlagt minst 5 hektar.
Djurantalet hämtas från djurregistren och arealuppgifterna från anmälda uppgifter i stödansökan 2018. Man behöver alltså inte bifoga några bilagor till ansökan.

Stödet för vårvete och foderkorn kan sökas av alla jordbrukare - även växtodlare, och betalas om odlingsarealen för dessa växter år 2018 var minst fem hektar.

Stödet är tänkt att betalas i april 2019.

Blankett 486 hittas här

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 14.1.2019