Ansökningar

Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lnhemsk livsmedelsproduktion, rimliga konsumentpriser, fortsatt produktion i hela landet och en livskraftig landsbygd. Marknadspriserna täcker bara en del av jordbruksprodukternas höga produktionskostnader, varför det krävs stöd för att produktionen ska kunna fortsätta i våra nordliga förhållanden.Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade. Till stöden hör alltid villkor som måste uppfyllas.  Även rätten till stöd kontrolleras. Stödmottagarens verksamhet granskas så att stöd har sökts på rätta grunder och att villkoren har följts. Även administrationens verksamhet granskas.
Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.
På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna. 
Här hittar du Livsmedelsverkets jordbruksstöd och finansiering.

 

Aktuella ansökningar

Vårens stödansökan

Enligt Livsmedelsverket kommer årets ansökan om jordbruksstöden att öppnas i Viputjänsten den 5 maj. Ansökningsperioden pågår fram till och med den 15 juni. 

På grund av kriget i Ukraina har EU-kommissionen beslutat att trädor som utgör ekologisk fokusareal (EFA-areal) får tas i produktion år 2022. EFA-trädorna får användas för odling, betesgång och skörd. På EFA-trädorna får odlas vilken stödberättigad gröda som helst, det är tillåtet att gödsla och använda växtskyddsmedel och grödan får skördas. 

I stödansökan ska du anmäla att de EFA-trädesarealer där du tänker tillämpa undantaget utgör grönträda. Kryssa för att det är fråga om EFA-areal. Om det på arealen finns vall- eller ängsväxter som används som bete för djur eller bärgas, anmäl arealen under växtkoden grönträda (vall och äng). Om du på arealen sår någon annan odlingsväxt än vall eller äng, anmäl då arealen under växtkoden grönträda (vilt och landskap).
Bidrag för jordbruksgrödor och ersättning för miljöförbindelseåtgärden balanserad användning av näringsämnen betalas inte för EFA-undantagsarealer ens om en gröda som berättigar till bidrag eller ersättning odlas på arealen. Under jordbruksskiftets Tilläggsuppgifter görs en anteckning om att man tillämpar undantaget.
Om du däremot använder växtkoderna för kvävefixerande grödor för EFA-arealen, gäller undantaget inte den arealen. Om du i stödansökan anmäler t.ex. bondböna eller foderärt som växtkod, och uppger att den utgör EFA-areal, får du inte använda växtskyddsmedel på den här arealen. Den kvävefixerande grödan ska finnas på åkerskiftet 30.6–31.8. Om du bärgar den före september, får du bearbeta åkerskiftet först från och med 1.9.  Om du däremot som växtkod för ett skifte som besåtts med bondböna eller foderärt anmäler grönträda (vilt och landskap) och anger att växten utgör EFA-areal, får du använda växtskyddsmedel på arealen.

 

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 22.4.2022