Ansökningar

Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lnhemsk livsmedelsproduktion, rimliga konsumentpriser, fortsatt produktion i hela landet och en livskraftig landsbygd. Marknadspriserna täcker bara en del av jordbruksprodukternas höga produktionskostnader, varför det krävs stöd för att produktionen ska kunna fortsätta i våra nordliga förhållanden.Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade. Till stöden hör alltid villkor som måste uppfyllas.  Även rätten till stöd kontrolleras. Stödmottagarens verksamhet granskas så att stöd har sökts på rätta grunder och att villkoren har följts. Även administrationens verksamhet granskas.
Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.
På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna. 
Här hittar du Livsmedelsverkets jordbruksstöd och finansiering.

 

Aktuella ansökningar

Krisstöd 2022 - extraordinärt anpassningsstöd till stödregion AB

Rysslands invasion av Ukraina har under våren orsakat betydande störningar och problem på jordbruks- och livsmedelsmarknaden i Finland, Europa och globalt.  I slutet av mars beslutade Europeiska unionen om fördelning av krisreserven i sin jordbruksbudget. I Finland har regeringen fattat beslut om ett försörjningsberedskapspaket för jordbruket i  form av ett  krisstöd 2022 -  ett extraordinärt anpassningsstöd till södra Finland.

Ansökan om stöd börjar 8.8.2022. Sök stödet senast 18.8.2022 i Viputjänsten ( https://vipu.ruokavirasto.fi ) eller med blankett 523 hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Du behöver inte foga några uppgifter om odling eller djur till ansökan.
En för sent inlämnad ansökan avslås.

Här hittas blankett 523.

Du kan ansöka om extraordinärt anpassningsstöd om du år 2021 har beviljats något av de nedan nämnda stöden i AB-regionen:
-stöd för växthusproduktion   
-lagringsstöd för trädgårdsprodukter 
-från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
Ett villkor för beviljande av stödet är att den jordbruksverksamhet som berättigat till de ovan nämnda stöden som beviljades 2021 också fortgår år 2022. Fortsatt bedrivande av verksamheten innebär att den stödsökande har en stödansökan för 2022 om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion, stöd för växthusproduktion eller en ansökan om åkerstöd där sökanden anmält minst 1 ha trädgårdsväxter. Om en besittningsöverföring av hela gården har ägt rum på gården senast 18.8.2022 kan stödet betalas till övertagaren.

Nationellt krisstöd till mjölkproduktion och kalvuppfödning

Landskapsregeringen har fastställt principerna för det tillfälliga nationella krisstödet till mjölkproduktionen och kalvuppfödare med anledning av kostnadskrisen i lantbruket.

Stödet skall sökas hos Ålands landskapsregering  senast den 12 augusti 2022. 

Ansökningsblankett hittas här.

Principerna hittas här.

Ytterligare information ges av Sölve Högman, 04575301407 eller solve.hogman@regeringen.ax

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 10.8.2022