Anmälningar

Du behöver anmäla följande åtgärder: (PBL 67a §)

 • Tillbyggnader av en- eller tvåbostadshus. Max 15 kvm tillbyggd våningsyta
 • Uppförande av komplementbyggnader. Högst 25 kvm och en taknockshöjd som inte överstiger 4,5 m
 • Ändring i en byggnads bärande delar eller brandskydd
 • Anläggning av parkeringsplatser för fler än fem bilar eller för ändringar av en infart inom detaljplanerat område
 • Byte av färg på byggnaden inom detaljplanerat område
 • Scen, läktare, samlingstält eller liknande som är avsett för allmänheten ska vara uppställt över en månad
 • Upplag för förvaring av bilar, båtar eller annat gods
 • Inom detaljplanerat område anlägga parkeringsplats utomhus för fler än fem bilar eller anlägga eller ändra placeringen av en infart som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning
 • Inom detaljplanerat område byta färg på byggnaden så att byggnadens utseende avsevärt förändras,
 • Ställa upp husvagn, buss eller liknande fordon på en annan plats än en campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet ska användas för boende, näringsverksamhet eller liknande
 • Förtöja fartyg eller anläggning på vatten för en tid överstigande två månader om avsikten är att an-vända fartyget eller anläggningen för boende, näringsverksamhet eller liknande

Anmälan ska innehålla följande:

 • Anmälningsblankett som är underskriven av samtliga delägare till fastigheten, 2 exemplar
 • Utredning om besittningsrätten för det område där byggnadsåtgärden är planerad, till exempel lagfart eller köpebrev med hembygdsrättsintyg/jordförvärvstillstånd, 1 exemplar
 • Plan-, fasad-, och skärningsritning med konstruktions- eller materialbeskrivning i skala 1:100, 2 exemplar
 • Situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000), 2 exemplar

Rivningsanmälan

En rivningsanmälan ska lämnas in till byggnadsnämnden senast två månader innan en byggnad som omfattas av bygglovsplikt rivs.
Byggnadsnämnden eller någon av nämnden utsedd person eller en myndighet har rätt att göra inspektioner och mätningar i byggnaden för att dokumentera den innan den rivs.

Byggnader eller byggnadsdelar som omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller har förklarats skyddade enligt landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse får inte rivas.

Läs mer - kartplatsen.fi

Karttjänst för att bland annat se fastighetsbeteckningar