Förtroendevalda

Finströms kommuns kollegiala organ är följande:

• Kommunfullmäktige

• Kommunstyrelsen

• Invånarnämnden

• Samhällsnämnden

• Lantbruksnämnden

• Centralvalnämnd, valnämnder och valbestyrelse

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 17 ledamöter och är det högsta beslutande organet i kommunen.

I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker. Kommunfullmäktiges möten är offentliga och alla är välkomna att lyssna.

Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att fastställa kommunens budget och besluta om hur mycket skatt kommuninvånarna ska betala.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som skall finnas i kommunen. Till fullmäktiges uppgifter hör också att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt att utse revisorerna, som granskar kommunens verksamhet. 

Vart fjärde år väljs ett nytt fullmäktige.

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs för två år i taget och utses av kommunfullmäktige. 

De sju förtroendevalda ledamöterna i kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen, bereder och verkställer fullmäktiges beslut samt ansvarar för kommunens ekonomi.

För att kunna utföra dessa uppgifter har styrelsen anställda tjänstemän till sin hjälp.

 

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas i kommunen och väljer ledamöter till dessa.

Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av styrelsen och genomför beslut som fattas av styrelsen och fullmäktige.

 

Din möjlighet att påverka 

Närdemokratin gör det enkelt för invånarna i kommunen att ta kontakt med både politiker och  tjänstemän med frågor och synpunkter.

Du kan påverka genom att rösta i de allmänna valen och folkomröstningarna.

Du kan påverka kommunens beslut till exempel genom att lämna medborgarförslag.

Du kan påverka genom att överklaga kommunens beslut, genom begäran om rättelser eller besvär.