Planläggning

Planläggning innebär att kommunen planerar hur mark- och vattenområden ska användas för att komma samhället och fastighetsägarna till bästa nytta. Kommunen antar kommunöversikt, delgeneralplaner och detaljplaner. Om du funderar på att bygga är det viktigt att först ta reda på vilka planer som är aktuella där din tomt eller ditt markområde är beläget.

Kommunöversikt

Kommunöversikten ska långsiktigt sätta målen för samhällsutvecklingen och sammanställa särskilda värden och aspekter att ta hänsyn till vid general- och detaljplanering.

Finströms kommun har idag ingen fastslagen kommunöversikt.

Delgeneralplaner

En generalplan eller delgeneralplan anger principerna för den eftersträvade utvecklingen i ett område. När en detaljplan utarbetas ska alltid en gällande generalplan över samma område följas. Utöver själva kartan ingår alltid en beskrivning och planbestämmelser. Ett generalplaneärende initieras och drivs i regel alltid av kommunen.

Beskrivningar av delgeneralplanerna finns tillgängliga på kommunkansliet.

Detaljplaner

En detaljplan är som namnet säger en mer detaljerad reglering av markanvändningen. När en detaljplan upprättas ska kommunen bl.a. se till att marken utnyttjas på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ur ett kommunalt perspektiv.

Det innebär att trafiken, energiförsörjningen, vatten och avlopp, avfallshanteringen samt brand- och räddningsväsendet kan ordnas säkert och ändamålsenligt med tanke på miljön, naturresurserna och ekonomin.

Man behöver även säkerställa att det skapas en trivsam, trygg och sund livsmiljö som även är tillgängliga för alla personer, att estetiska och kulturhistoriska värden inte påverkas mer än vad som är nödvändigt, att det finns tillräckligt med plats för lek och utevistelse, parker eller andra områden som lämpar sig för rekreation och att hänsyn tas till hur daghem, skola eller liknande verksamhet är ordnad. 

Skälig hänsyn ska även tas till befintlig bebyggelse, bestående äganderättsförhållanden, fastighetsgränser, servitut, hävd och andra omständigheter som kan inverka på genomförandet av planen.

Hur går ett planläggningsärende till?

Kommunen kan planera i egen regi eller så kan ett planärende initieras av privata intressen.

Kommunen ska då fastställa planens målsättningar och godkänna planläggare. När man tar fram målsättningar skall detta göras i samråd med tilltänkt planerare, samt att berörda myndigheter och andra intressenter tillfrågas om de har särskilda synpunkter på planen. Särskilt viktigt är detta då det handlar om planering av tidigare oplanerad mark.
Praxis är att markägaren står för kostnaderna i anslutning till framtagandet av planen eller planändringen. Kommunens taxa för planläggning hittar du i menyraden.

När det finns ett färdigt planförslag ska kommunen godkänna förslaget och ställa ut det till allmänt påseende under 30 dagar. Under utställningstiden kan synpunkter lämnas in av kommunmedlemmar och andra berörda, till exempel kommuner, myndigheter, juridiska personer och enskilda. 

Därefter tar kommunen upp förslaget till behandling igen och tar ställning till inlämnade synpunkter. Härefter kan planen fastställas.

Läs mer - Planöversikt - detaljplaner

Gällande detaljplanerna i Finströms kommun.

Läs mer - Planöversikt - delgeneralplaner

Under länken hittar ni gällande delgereralplaner

Ålands landskapsregerings kartportal

Olika kartor som visar kultur och miljövärden.