Social service

Corona viruset (COVID-19)

På grund av osäkerheten kring coronaviruset tar socialkansliet enbart emot nödvändiga bokade besök. Socialkansliets personal tar kontakt per telefon med de personer som redan har inbokade besök.

T.ex. vid utkomststödsärenden kan handlingar lämnas in utan personligt besök (i kommunens postlåda). Socialhandledaren kan kontaktas via telefon, också utanför telefontid.  

 

Socialförvaltningen ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna under ledning av invånarnämnden.

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en likvärdig och trygg socialvård med respekt för individens självbestämmanderätt i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter.

Finströms kommun har ett samarbetsavtal med Geta kommun, vilket innebär att tjänstemännen vid socialkansliet ger all social service även till kommuninvånarna i Geta med undantag av barnomsorgstjänster och äldreomsorg.

Socialkansliet finns i kommungården på Skolvägen 2 i Godby. För att vi ska kunna betjäna er på bästa sätt vill vi att ni bokar tid för ert besök på förhand.

Vid akuta ärenden utanför växelns öppethållningstider (09.00-15.00) vänligen ta kontakt med aktuell person via direktnummer. Om aktuell person är upptagen, vänligen ta kontakt via telefonnummer 0457-34 39 733. Enbart akuta ärenden besvaras under dessa tidpunkter; 08.00-09.00 samt 15.00-16.00.

Vid akuta barnskyddsärenden utanför tjänstetid ta kontakt med Ålands polismyndighet eller räddningstjänst.

 

Viktig information gällande kommunikation via e-post:

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med socialförvaltningens personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

 

Nyheter inom Social service

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 13.3.2020