Ansökan om bygglov

Bygglov krävs för att:

 • uppföra byggnader,
 • göra tillbyggnader,
 • inreda eller använda byggnader eller delar av byggnader för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaderna senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats,
 • inreda ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i byggnaden eller slå sam-man bostäder eller andra lokaler i byggnaden,
 • inom detaljplanerat område byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller göra andra ändringar så att byggnadens utseende avsevärt förändras.
 • uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar i byggnader samt byte av bränsle i värmepan-nor så att förbränningstemperaturen väsentligt höjs.

Byggnadsnämnden kan bevilja bygglov för en tillfällig byggnad för högst fem år. En tillfällig byggnad behöver inte uppfylla alla de krav som ställs i denna lag på en byggnad och dess konstruktioner. Byggnaden ska dock uppfylla de grundläggande kraven på hållfasthet, brandskydd och hygien.

Bygglov krävs även för följande anläggningar:

 • anlägga en nöjespark, djurpark, idrottsplats, golfbana, campingplats, skjutbana eller motorbana,
 • anlägga en småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt för kajer, broar, vågbrytare, kanaler, båt-hus eller andra konstruktioner som ändrar eller påverkar strandlinjen väsentligt,
 • anlägga en fast cistern eller liknande an- ordning med en volym överstigande 10 kubik- meter,
 • uppföra en mast med en höjd över 25 meter,
 • uppföra ett torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten,
 • anlägga ett vindkraftverk som
  • a) är högre än 20 meter över markytan,
  • b) placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets totala höjd över marken,
  • c) monteras fast på en byggnad eller
  • d) har en rotordiameter som är större än tre meter,
 • uppföra plank eller mur med en höjd över 1,5 meter om planket eller muren placeras när- mare tomtgränsen än fem meter.

Bygglov behövs inte, om åtgärden baserar sig på en gatuplan eller en godkänd vägplan.
Om miljötillstånd eller miljögranskning krävs enligt landskapslagen (2008:124) om miljöskydd får avgörandet av bygglovsären- det skjutas upp till dess miljötillstånds- eller granskningsärendet är av-gjort.

Därtill krävs bygglov för:

 • att börja använda utrymme som samlingslokal.

Vatten och avloppsanslutningar

Här hittar du information om inkopplingar till allmänna vatten- och avloppsnäten.