Bygglov

Planerar du att bygga nytt, bygga till eller bygga om? Kom ihåg att kontrollera vilka lagar förordningar och bestämmelser du behöver följa innan du startar.

När du planerar att bygga nytt eller göra förändringar finns det en hel del lagar, förordningar och andra bestämmelser att följa. Många åtgärder fordrar bygglov eller andra typer av tillstånd.

Ta kontakt med byggnadsinspektören redan i planeringsskedet för att få veta om du behöver ansöka om bygglov eller andra tillstånd. Du får också information om vad som krävs för att kommunen ska behandla din ansökan

Kom ihåg att alltid vänta på ett beslut innan du börjar bygga!

Byggandet regleras främst i:

 • Plan- och bygglagen för landskapet Åland (2008:102)
 • Plan- och byggförordningen för landskapet Åland (2008:107)
 • Landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (2015:5).
 • Finströms kommuns byggnadsordning (antagen 12.3.2020)

Behöver jag bygglov?

Du behöver bygglov om du tänker bygga nytt, bygga om eller bygga till en byggnad.

Dessutom behöver du bygglov för installation av en ny eldstad och för ändringar av en byggnads användningsändamål.

Du behöver ansöka om bygglov för följande åtgärder: (PBL 66 §)

 • Nya byggnader
 • Tillbyggnader
 • Installation av eller ändring i eldstäder
 • Förändrat användningsområde för en byggnad, till exempel från fritidshus till bostadshus
 • Inredning av ytterligare bostad eller lokal i befintlig byggnad
 • Byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial inom detaljplanerat område. Gäller även andra ändringar där byggnadens utseende avsevärt förändras
 • Plank eller mur med en höjd över 1,5 meter om planket eller muren är placerad närmare än 5 meter från tomtgränsen
 • Godkännande av samlingslokaler
 • Nöjespark, djurpark, idrottsplats, golfbana camping, skjutbana eller motorbana
 • Småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar samt för kajer, broar, vågbrytare och kanaler
 • Cisterner, master, torn, vindkraftverk

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

Din ansökan om bygglov ska alltid innehålla:

 • Ansökningsblankett, som är underskriven av samtliga delägare till fastigheten, 2 exemplar.
 • Utredning över besittningsrätten, i första hand lagfartsbevis. Om lagfartsbevis saknas ska du lämna in legoavtal, köpebrev eller gåvobrev, som visar att du besitter området där byggnaden ska uppföras. (Legoavtal ska alltid vara anmälda till Lantmäteriet innan bygglov kan beviljas.)
 • Befolkningsregistercentralens blankett RH1. För hus med fler bostäder gäller RH2.
 • Översiktskarta i skala 1:10 000 eller 1:20 000
 • Situationsplan i skala 1:200, 1:500 (eventuellt 1:1000), 2 exemplar.
 • Plan-, fasad- och skärningsritningar i skala 1:50 eller 1:100, 2 exemplar

Ibland krävs det mer handlingar för att bygglovet ska kunna behandlas. Det kan till exempel vara:

 • Energiberäkning (bostadshus)
 • Tillstånd för tomtutfart
 • Förrättningskarta som visar servitutsrätter.
 • Myndighetsutlåtanden
 • Rågrannens samtycke.

Kontakta byggnadsinspektören för att få veta om det finns behov av tilläggsuppgifter för ditt bygglov.

I dokumentet Förteckning över bygglovshandlingar finns vilka bygglovshandlingar som du behöver lämna in vid ansökan/anmälan.

Se kontaktuppgifter här intill för att boka tid med byggnadsinspektören

Läs mer - kartplatsen.fi

Karttjänst för att bland annat se fastighetsbeteckningar

Läs mer - Planöversikt - detaljplaner

Gällande detaljplanerna i Finströms kommun.

Läs mer - Grävning i allmän mark

Om du behöver gräva i kommunens vägar eller mark kan du hitta mer information om det här.

Ålands byggbestämmelsesamling

Föreskrifter om hur byggnader ska utformas på Åland finns på Ålands Landskapsregerings hemsida.

Läs mer - Lantmäteriverkets e-tjänst

Tjänst för fastighetsuppgifter gällande egna fastigheter