Barnomsorgsavgift

Barnomsorgsavgifterna fastställs utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta avgiften är 240 euro per barn/månad för heldagsvård och den lägsta avgiften som tas ut är 10 euro per barn/månad. För att fastställa avgiften lämnar familjen en utredning över sina inkomster senast den månad barnet börjar i kommunal barnomsorg, om man väljer att inte lämna in detta fastställs avgiften till 240 euro/månad.

Månadsavgift

För barnomsorg uppbärs en månadsavgift. Barnomsorgen är avgiftsfri för barn som har beviljats uppskov med skolstarten.

Heldagsvård, 80% och halvdagsvård

80% innebär att platsen utnyttjas max 35 timmar per vecka och avgiften är 80% av heltidsavgiften. För halvdagsvård uppbärs 60% i månadsavgift av familjens avgift i heldagsvård. Med halvdagsvård avser vård som uppgår till 25 h/v. Utjämningsperioden för 80% och halvdagsvård är fyra veckor. För att erhålla en deltidsavgift avtalas om platsens omfattning i förhand. Den kortaste tid det är möjligt att erhålla deltidsavgift är en månad.

Fr.o.m. 01.01.2021 uppbärs inte barnomsorgsavgift för förundervisning omfattande 25 h/v under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt. Om ett barn i förundervisning har en plats omfattande 80 % uppbärs 30 % av heltidsavgift och om barnet har en heltidsplats uppbärs 50 % av heltidsavgift.

Syskonrabatt

Då syskonrabatten uträknas avses familjens yngsta barn i barnomsorg som det första barnet. För det andra barnet sänks månadsavgiften med 30 % och för de därefter följande barn sänks avgiften för dessa med 50%. 

Justering av barnomsorgsavgift

Om familjens inkomster förändras med minst 10 % eller om familjens storlek ändras justeras barnomsorgsavgiften under verksamhetsåret.

Årligen justeras alla avgifter i januari då nya inkomstuppgifter inlämnas. Inkomstuppgifter kan lämnas in via vår e-tjänst som ni hittar under blanketter eller här intill.

Det går även bra att lämna in inkomstuppgifter till:
Finströms kommun
Skolvägen 2
22410 Godby

Uträkning av barnomsorgsavgift

Barnomsorgsavgiften beräknas i procent av den inkomst som överskrider den av familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande:

Familjens storlek Inkomstgräns €/mån Avgiftsprocent  Inkomst maxavgift   Inkomst minimiavgift
2 1 248 11,5 3 334,96 1 334,96
3 1 456 9,4 4 009,19 1 562,38
4 1 664 7,9 4 701,97 1 790,58
5 1 872  7,9 4 909,97 1 998,58
6  2 080 7,9 5 117,97 2 206,58

 Barnomsorgstaxa för Finströms kommun fastställdes i kommunfullmäktige 17.11.2022 § 54