Lantbruk

Lantbrukskansliet

Finströms kommun samarbetar tillsammans med norråländska kommunerna Geta, Saltvik, Sund och Vårdö om såväl gemensam lantbruksnämnd som gemensamt lantbrukskansli.

Lantbrukskansliet som finns i Godby, sköts av lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes och lantbrukskanslist Michaela "Micko" Karlsson.

 

Uppgifter

Till lantbrukskansliets huvuduppgifter hör att sköta om mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Lantbrukskansliet förser Statens ämbetsverk på Åland med olika uppgifter och utredningar som krävs för att man skall kunna sköta övervakningen av de ansökta stöden.

Lantbrukssekreteraren utför granskningar av skörde- och hjortdjursskador.

 

Fakta

Jordbruket utgör en viktig del av  näringslivet i Finström. Under år 2018 var antalet aktiva jordbrukslägenheter i kommunen 78 stycken och den anmälda stöddugliga odlingsarealen för åkermark uppgick till ca 2 300 ha. Vall och spannmål är  de dominerande odlingssgrödorna och uppgår  till drygt 800 ha respektive  730 ha. Äppel odlas i kommunen på ca 220 ha, potatis 145 ha och grönsaker ca 40 ha.
Nötproduktion ( tjurar, dikor ) bedrivs på 17 av gårdarna och fårproduktion på 14 av gårdarna. Mjölkproduktion förekommer numera endast på två gårdar.

Publicerad 20.9.2017
Uppdaterad 10.12.2018