Lantbruk

Lantbrukskansliet

Finströms kommun samarbetar tillsammans med norråländska kommunerna Geta, Saltvik, Sund och Vårdö om såväl gemensam lantbruksnämnd som gemensamt lantbrukskansli.

Lantbrukskansliet som finns i Godby, sköts av lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes och lantbrukskanslist Michaela "Micko" Karlsson.

Uppgifter

Till lantbrukskansliets huvuduppgifter hör att sköta om mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Lantbrukskansliet förser Statens ämbetsverk på Åland med olika uppgifter och utredningar som krävs för att man skall kunna sköta övervakningen av de ansökta stöden.

Lantbrukssekreteraren utför granskningar av skörde- och hjortdjursskador.

Fakta

Jordbruket utgör en viktig del av  näringslivet i Finström. Under år 2019 var antalet aktiva jordbrukslägenheter i kommunen 77 stycken och den anmälda stöddugliga odlingsarealen för åkermark uppgick till ca 2 200 ha. Vall och spannmål är  fortsättningsvis dominerande odlingssgrödorna och uppgår  till ca 840 ha respektive 690 ha. Äppel odlas i kommunen på ca 220 ha, potatis 140 ha och grönsaker ca 40 ha.

Nötproduktion ( tjurar, dikor ) bedrivs på 16 av gårdarna och fårproduktion på 13 av gårdarna. Mjölkproduktion förekommer numera endast på två gårdar.

Publicerad 20.9.2017
Uppdaterad 17.3.2020