Lantbruk

Lantbrukskansliet

Finströms kommun samarbetar tillsammans med norråländska kommunerna Geta, Saltvik, Sund och Vårdö om såväl gemensam lantbruksnämnd som gemensamt lantbrukskansli. Lantbrukskansliet finns i kommunhuset i Godby, Skolvägen 2, 22 410 Godby. 
Ring gärna innan du planerar att besöka lantbrukskansliet, tel: 431540.

Uppgifter

Till lantbrukskansliets huvuduppgifter hör att sköta om mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Lantbrukskansliet förser Statens ämbetsverk på Åland med olika uppgifter och utredningar som krävs för att man skall kunna sköta övervakningen av de ansökta stöden.

Lantbrukssekreteraren utför granskningar av skörde- och hjortdjursskador.

Fakta

Jordbruket utgör en viktig del av  näringslivet i Finström. Under år 2020 är antalet aktiva jordbrukslägenheter i kommunen sjuttio stycken och den anmälda stöddugliga odlingsarealen för åkermark uppgår till cirka 3 100 hektar. Vall och spannmål är  fortsättningsvis dominerande odlingssgrödorna och uppgår  till cirka 850 hektar respektive 740 hektar. Äppel odlas i kommunen på cirka 220 hektar, potatis 117 hektar och grönsaker 45 hektar.

Nötproduktion (tjurar, dikor) bedrivs på 18 av gårdarna och fårproduktion på 13 av gårdarna. Mjölkproduktion förekommer numera endast på en gård.

Publicerad 20.9.2017
Uppdaterad 7.1.2021