Lantbruk

Lantbrukskansliet

Finströms kommun samarbetar tillsammans med norråländska kommunerna Geta, Saltvik, Sund och Vårdö om gemensam lantbruksförvaltning och även om gemensam lantbruksnämnd. Lantbrukskansliet finns i kommunhuset i Godby, Skolvägen 2, 22 410 Godby. 
Ring gärna innan du planerar att besöka lantbrukskansliet, tel: 431540.

Uppgifter

Till lantbruksförvaltningens huvuduppgifter hör att handha mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.
Lantbrukskansliet förser Statens ämbetsverk på Åland med olika uppgifter och utredningar som krävs för att man skall kunna sköta övervakningen av de ansökta stöden.
Lantbrukssekreteraren utför granskning och värdering av skördeskador samt skador på åkermark orsakade av hjortdjur och fridlysta fåglar.

Fakta

Jordbruket utgör en viktig del av  näringslivet i Finström. År 2023 var antalet aktiva jordbrukslägenheter i kommunen 61 stycken och den anmälda stöddugliga odlingsarealen för åkermark uppgick till knappt 3 200 hektar. Vall och spannmål är dominerande odlingsgrödorna och uppgår  till cirka 930 respektive 740 hektar. Fruktodlingsarealen i kommunen uppgår till cirka 240 hektar och arealen för potatis och grönsaker till 90 respektive 50 hektar.

Nötproduktion (tjurar, dikor) bedrivs på 14 gårdar och fårproduktion på 14 gårdar. Mjölkproduktion förekommer endast på en gård.