Information om äldreråd

Äldreråd

Från och med 1.1.2021 ska det finnas äldreråd i varje kommun. Ett äldreråd kan vara gemensamt för flera kommuner. Medlemmar i äldrerådet tillsätts för kommunstyrelsens mandatperiod.

Medlemmar i äldrerådet ska representera den äldre befolkningen i kommunen eller kommunerna.

Äldrerådets ställning i kommunen

Till kommunens organ hör utöver fullmäktige också kommunstyrelsen, nämnder, kommittéer och direktioner ( 6 § kommunallagen).

Äldrerådet utgör ett kommunalt rådgivande organ som avses i kommunallagen (31 a §). Rådet kan till skillnad från tex. en kommunal nämnd inte fatta förvaltningsbeslut.

Kommunen bestämmer utifrån de lokala förhållandena om val av äldreråd och dess sammansättning.

I Finströms kommun har vi från och med 1.1.2021 ett gemensamt äldreråd tillsammans med Geta, Sund, Vårdö och Saltviks kommun.

Äldrerådet består av tio stycken medlemmar, samt en sekreterare. Finströms representanter är Ritva Björklund och  Anders de Mander.

Äldrelag (2020:9) och Tillämpningsguide Äldrelag för Åland (landskapsregeringen)

Verksamhetsstadga för gemesamt äldreråd. Bilaga.

 

Äldrerådets uppgifter

Äldrerådets huvudsakliga uppgifter sammanhänger med planen för att stöda den äldre befolkningen som kommunen ska anta enligt 7 § samt utvärderingen i enlighet med 8 § enligt Äldrelag (2020:9) för Åland.

 Vid sidan av dessa uppgifter ska kommunen ge äldrerådet möjlighet att ge utlåtande i samband med annat beslutsfattande som påverkar den äldre befolkningens levnadsbetingelser.

Äldrerådet ska ges möjlighet att delta i beredningen av ärenden som har betydelse för tjänster och service till den äldre befolkningen som kommunen tillhandahåller, men också ärenden som indirekt påverkar äldres välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjlighet att klara sig själv tex. beredning och antagande av planer med stöd av plan- och bygglagen eller andra beslut som berör den fysiska miljön, idrotts- och kulturplaner vilka kan påverka äldres möjlighet att delta i olika fritidsverksamheter. Möjligheten att påverka beslutsfattande inkluderar även att kommunen kan begära in äldrerådets synpunkter i samband med att kommunen ger utlåtande till någon annan myndighet i ett ärende som är betydelsefullt för de äldre. Äldrerådet kan även ge utlåtande om andra myndigheters beslutsfattande som berör den äldre befolkningens livsvillkor.