Närståendevård

Stöd för närståendevård

Om du vårdar en person 65 år eller äldre.

Närståendevård är vård av och omsorg om en äldre, person med funktionsnedsättning eller sjuk person som ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.
Stödet innebär ett arvode och också möjlighet till avlastning. Du har rätt till fem dygns lagstadgad ledighet per månad.

Arvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Det finns tre olika klasser för vårdarvodena.

Stöd för närståendevård för dig som vårdar någon i hemmet som är över 65 år, beviljas av äldreomsorgsledaren på Rosengård. 

Om du vårdar en person under 65 år ansöker du om stöd hos KST.

https://www.kst.ax/klienter/stod-narstaendevard