Arrendeavtal

 

Arrende för jordbruksändamål

Gör ett skriftligt avtal

Ett muntligt avtal om jord för lantbruksändamål som är i kraft en kortare period än två år har visserligen i princip juridisk giltighet, men det är svårt att bevisa vad man har kommit överens om man endast har ett muntligt avtal. Därför lönar det sig alltid ingå ett skriftligt avtal där det klart och tydligt framkommer vad avtalsparterna har kommit överens om. 

Uppdatera arrendeavtalen för dina åkrar

Kontrollera att arrendeavtalen är i skick. Se till att den som ansöker om åkerstöden är den som står som arrendator i avtalet.

Arrendeavtalet i kraft fastän området säljs

Arrendeavtalet förblir i kraft fastän området säljs, förutsatt att arrendetagaren har hunnit ta marken i sin besittning före försäljningen.

Avtalet kan däremot sägas upp till exempel om arrendeavgiften inte betalas eller om området lämnas oskött, med andra ord om arrendetagaren inte har uppfyllt de förpliktelser som han har enligt avtalet och om han trots uppmaning inte har rättat till situationen.

Arrenderätten kan inskrivas hos tingsrätten

Arrendetagaren kan också låta inskriva arrenderättens bestånd hos tingsrätten. Det här medför bland annat att det framkommer i fastighetens gravationsbevis att det finns ett arrendekontrakt som belastar fastigheten. Då kan inte en eventuell ny ägare under några som helst omständigheter hänvisa till att han eller hon inte vetat om att marken är utarrenderad.

Arrendet på viss tid, högst 20 eller 25 år

Avtal om de vanliga arrendena av tillskottsmark för jordbruksändamål skall ingås för viss tid, högst 20 år. Avtal om arrende av bebyggd brukningsdel, alltså ett område med byggnader, får göras för 25 år.

Det här bestäms i jordlegolagen som innehåller regler för olika typer av arrenden. Besittningstiden inom gårdsstödet dvs. den 15 juni eller där påföljande vardag om den 15 infaller under ett veckoslut, har medfört ändringar när det gäller förpliktelsen att uppfylla tvärvillkoren.

Enas om kostnader

När man gör upp arrendeavtal är det också skäl att komma överens om ansvarsfördelningen vid till exempel underhåll av diken och dylikt.