Hemvårdsstöd för barn

Familjer vars barn under tre år som inte har en av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg, kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när föräldrapenningperioden har upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldrapenningperioden.
Hemvårdsstödet betalas retroaktivt för högst sex månader och beviljas inte för kortare tid än en månad. Hemvårdsstödet är en skattepliktig inkomst.

P.g.a. den nya familjeledighetsreformen, kan man få föräldrapenning flexibelt  vid de tidpunkter man önskar tills barnet fyller 2 år. Detta gäller för familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.
Hemvårdsstödet betalas inte ut under tiden för föräldrapenning, så om man delar upp sin föräldraledighet i flera perioder, ska detta meddelas till barnomsorg@finstrom.ax eller per telefon till handläggaren.

 

Ansökan

Vi ser gärna att du ansöker om hemvårdsstöd via vår E-tjänst som du hittar under blanketter eller här intill.
Utskriven ansökan skickar du till barnomsorg@finstrom.ax eller per post till:

Finströms kommun
Skolvägen 2
22410 Godby

Till ansökan bifogas:

 • Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningperioderna
 • Skattekort för förmån
 • Inkomstverifikat; löneintyg och beskattningsintyg, då tilläggsdel sökes
 • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt gällande utökat hemvårdsstöd
 • Intyg över arbetstiden per vecka gällande partiellt stöd
 • Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

En komplett ansökan om hemvårdsstöd som lämnats in senast den 10:e i månaden, utbetalas den sista vardagen samma månad. 

Viktigt att meddela förändringar
Tänk på att du är skyldig att meddela om förändringar, som påverkar erhållandet av stödet t.ex:

 • Barnet börjar i kommunal barnomsorg eller fritidshem
 • En ny föräldradagpenningperiod börjar
 • Familjen flyttar till annan kommun
 • Ny adress eller ändrat bankkonto
 • Förändrade inkomster om ni lyfter tilläggsdel
 • Vårdnadshavarna delar upp sin föräldraledighet i flera perioder (gäller familjer med beräknad tidpunkt för födelse är 4.9.2022 eller senare)

Hemvårdsstöd som betalas på oriktig grund återindrivs och det är därför skäl att i god tid meddela förändringar som kan påverka rätten till stöd.

Meddela förändringar om hemvårdsstödet skriftligt till barnomsorg@finstrom.ax.

 

Grundläggande hemvårdsstöd 500 euro:

 • Familjen får stödet för ett barn under tre år
 • Barnet man får stödet för, får inte ha av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg
 • Utbetalas även om ingendera förälder vårdar barnet i hemmet
 • Upphör om familjen inleder ny föräldrapenningsperiod

 

Utökat  hemvårdsstöd 700 euro:

 • Vårdnadshavare skall vårda barnet själv och får inte förvärvsarbeta eller ta "extra" arbete
 • Kan beviljas under sammanlagt 8 månader
 • Vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst 4 månader
 • Vårdnadshavarnas stödperioder behöver ej tidsmässigt följa direkt efter varandra
 • Ensam vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst 8 månader
 • Intyg från arbetsgivaren om vård- eller tjänstledighet skall bifogas.

 

Syskontillägg, 100 euro:

 • Beviljas om man har ett barn som får grundläggande- utökat eller flerlings hst
 • Betalas för syskon, under 3 år som inte nyttjar barnomsorg
 • Betalas för syskon som fyllt 3 år och som även nyttjar barnomsorg högts 5 h i dygnet eller 25h/v i medeltal
 • Upphör den 31 juli det år som syskonet blir läropliktig

 

Hemvårdsstöd för syskon, 100 euro

 • Vårdnadshavare som lyfter föräldrapenning och som vårdar minst ett syskon
 • Får ej ha barnomsorg, undantaget kan syskon ha barnomsorg på halvtid året innan skolstart
 • Inkomstbaserad tilläggsdel kan fogas till stödet

 

Tilläggsdel, inkomstbaserad

 • Beviljas högst för 1 år i taget
 • Beviljas familj, som får det grundläggande eller det utökade hemvårdsstödet, eller hemvårdsstöd för syskon samt hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer
 • Maximibeloppet 350 euro utbetalas till familj vars bruttomånadsinkomster är högst 1050 euro. Del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomst är högst 3383,30

 

Flerlings hemvårdsstöd, 750 euro och
Flerlings utökat hemvårdsstöd, 1050 euro

 • Fler än ett barn föds på samma gång

För den inkomstbaserade tilläggsdelen har kommunen rätt att hämta vårdnadshavarnas inkomstuppgifter från inkomstregistret (LL om ändring av landskapslag om hemvårdsstöd 63/2020). Inkomstverifikat behöver dock lämnas in om inkomsterna i inkomstregistret avviker från månadens normala inkomster. Beskattningsintyg från senaste beskattning lämnas in p.g.a. att uppgifter om eventuella kapitalinkomster inte finns i inkomstregistret.

 

Partiellt hemvårdsstöd och partiellt hemvårdsstöd för skolbarn, 125 euro

 • Partiellt hemvårdsstöd beviljas inte om grundläggande hemvårdsstöd utbetalas.
 • Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som på grund av vården av sitt barn har en arbetstid om högst i medeltal 30 timmar per vecka och som har barn under tre år i kommunal barnomsorg.

 

 • Rätt till partiellt hemvårdsstöd har även föräldrar till barn som går i årskurs 1-2 (samt årskurs 3 om barnet har förlängd läroplikt)
 • Samt om barnet inte deltar i barnomsorg i form av fritidshemsverksamhet
 • Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid och ha en arbetstid om i medeltid högst 30 timmar/vecka.
 • Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.
 • Stödet betalas ut fr.o.m. 1 augusti det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den 31 juli efter barnets andra läsår (eller tredje läsår om barnet har förlängd läroplikt).

Partiellt hemvårdsstöd betalas inte om:

 • Familjen har rätt till grundläggande- eller utökat hemvårdsstöd
 • Familjen har rätt till föräldradagpenning
 • Den förkortade arbetstiden beror på studier

Hemvårdsstöd för adoptivföräldrar

Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått två år sedan barnet togs i vård i adoptionssyfte. Rätten till grundläggande och utökat hemvårdsstöd upphör dock alltid senast den 31 juli det år då barnet bli läropliktigt.

 

 

Hemvårdsstöd - lagstiftning

Läs mer i Ålands författningsamling på www.regeringen.ax :