Hemvårdsstöd för barn

Familjer vars barn under tre år som inte har en av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg, kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när föräldrapenningperioden har upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldrapenningperioden.
Hemvårdsstödet betalas retroaktivt för högst sex månader och beviljas inte för kortare tid än en månad. Hemvårdsstödet är en skattepliktig inkomst.

P.g.a. den nya familjeledighetsreformen, kan man få föräldrapenning flexibelt  vid de tidpunkter man önskar tills barnet fyller 2 år. Detta gäller för familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.
Hemvårdsstödet betalas inte ut under tiden för föräldrapenning, så om man delar upp sin föräldraledighet i flera perioder, ska detta meddelas till barnomsorg@finstrom.ax eller per telefon till handläggaren.

Belopp per månad:

Grundläggande hemvårdsstöd  500,-
Utökat hemvårdsstöd  700,-
Grunddel för tvillingar 750,-
Utökat hemvårdsstöd för tvillingar 1.050,-
Syskontillägg  100,-
Hemvårdsstöd för syskon 100,-
Inkomstbaserad tilläggsdel max 350,-
Partiellt hemvårdsstöd 125,-                                          

 

Grundläggande hemvårdsstöd

Grundläggande hemvårdsstöd  betalas efter att föräldrapenningperioden upp- hört för ett barn under tre år som inte har en av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg. En ny föräldradagpenningperiod avbryter betalningen av grrundläggande hemvårdsstöd.

Utökat hemvårdsstöd

Utökat hemvårdsstöd betalas efter att föräldradagpenningperioden upphört för ett barn under tre år om vårdnadshavaren vårdar sitt barn själv och inte för- värvsarbetar under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavaren har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Om barnet har en vårdnadshavare har vårdnadshavaren rätt till stöd under en sammanhängande period på höst åtta månader. Intyg  från arbets-givaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas ansökan.

Syskontillägg

Vårdnadshavare som lyfter hemvårdsstöd har rätt till syskontillägg för syskon under tre år som inte nyttjar barnomsorg. För syskon som fyllt tre år betalas syskontillägg, syskonet  kan ha kommunal barnomsorg på halvtid eller vara i lekparksverksamhet. Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Hemvårdsstöd för syskon

Vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning och som utöver det vårdar minst ett eget barn har rätt till hemvårdsstöd för syskon förutsatt att man inte anlitar barnomsorg för syskonet. Året innan syskonet börjar skola har syskonet rätt till barnomsorg i medeltal högst 5 timmar per dygn eller 25 timmar per vecka.
Hemvårdsstöd för syskon upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Inkomstbaserad tilläggsdel

Full tilläggsdel betalas om vårdnadshavaren har rätt till grundläggande hem- vårdsstöd och familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per månad inte överstiger 1.050 euro. Tilläggsdel kan sökas även om båda vårdnadshavare arbetar. Överstiger de skattepliktiga inkomsterna 3.383,30 euro/månad utbetalas ingen tilläggsdel. Tilläggsdelen beviljas för högst ett år åt gången. Vid hemvårdsstöd för syskon kan tilläggsdel beviljas även om familjen inleder en ny föräldradagpenningperiod.

För den inkomstbaserade tilläggsdelen har kommunen rätt att hämta vårdnadshavarnas inkomstuppgifter från inkomstregistret (LL om ändring av landskapslag om hemvårdsstöd 63/2020). Inkomstverifikat behöver dock lämnas in om inkomsterna i inkomstregistret avviker från månadens normala inkomster. Beskattningsintyg från senaste beskattning lämnas in p.g.a. att uppgifter om eventuella kapitalinkomster inte finns i inkomstregistret.

Partiellt hemvårdsstöd och partiellt hemvårdsstöd för skolbarn

Partiellt hemvårdsstöd beviljas inte om grundläggande hemvårdsstöd utbetalas.
Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som på grund av vården av sitt barn har en arbetstid om högst i medeltal 30 timmar per vecka och som har barn under tre år i kommunal barnomsorg.

Rätt till partiellt hemvårdsstöd har även föräldrar till barn som går i årskurs 1-2 (samt årskurs 3 om barnet har förlängd läroplikt) och barnet inte deltar i barnomsorg i form av fritidshemsverksamhet. Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid och ha en arbetstid om i medeltid högst 30 timmar/vecka. Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet. Stödet betalas ut fr.o.m. 1 augusti det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den 31 juli efter barnets andra läsår (eller tredje läsår om barnet har förlängd läroplikt).

Partiellt hemvårdsstöd betalas inte om:

familjen har rätt till grundläggande- eller utökat hemvårdsstöd
familjen har rätt till föräldradagpenning
den förkortade arbetstiden beror på studier

Hemvårdsstöd för adoptivföräldrar

Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått två år sedan barnet togs i vård i adoptionssyfte. Rätten till grundläggande och utökat hemvårdsstöd upphör dock alltid senast den 31 juli det år då barnet bli läropliktigt.

Ansökan

Din ansökan skickar du till barnomsorg@finstrom.ax eller per post till Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 Godby. Blankett hittar du som bilaga på hemsidan.

Till ansökan bifogas:

 • Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningperioderna
 • Skattekort för förmån
 • Inkomstverifikat; löneintyg och beskattningsintyg, då tilläggsdel sökes
 • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt gällande utökat hemvårdsstöd
 • Intyg över arbetstiden per vecka gällande partiellt stöd
 • Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

En komplett ansökan om hemvårdsstöd som lämnats in senast den 10:e i månaden, utbetalas den sista vardagen samma månad. 

Viktigt att meddela förändringar
Tänk på att du är skyldig att meddela om förändringar, som påverkar erhållandet av stödet t.ex:

 • Barnet börjar i kommunal barnomsorg eller fritidshem
 • En ny föräldradagpenningperiod börjar
 • Familjen flyttar till annan kommun
 • Ny adress eller ändrat bankkonto
 • Förändrade inkomster om ni lyfter tilläggsdel
 • Vårdnadshavarna delar upp sin föräldraledighet i flera perioder (gäller familjer med beräknad tidpunkt för födelse är 4.9.2022 eller senare)

Hemvårdsstöd som betalas på oriktig grund återindrivs och det är därför skäl att i god tid meddela förändringar som kan påverka rätten till stöd.

Meddela förändringar skriftligt till barnomsorg@finstrom.ax eller per telefon till handläggaren av hemvårdsstödet.

Hemvårdsstöd - lagstiftning

Läs mer i Ålands författningsamling på www.regeringen.ax :