Vanliga frågor om lantbruk

 

För tjurbidrag år 2024 är djurhållningsperioden för tjurar 60 dagar. Betyder detta att om djurhållaren vill ha tjurbidrag 2024 kan de första tjurarna slaktas först i mars?

En tjur skall under stödåret vara oavbrutet i minst 60 dygn i den jordbrukares besittning som ansökt om bidrag efter att tjuren fyllt 11 månader. Inledandet av djurhållningstiden fastställs enligt följande:

  • Om tjuren redan tidigare har fyllt 11 månader, börjar djurhållningsperioden för tjuren under stödåret 1.1.
  • Om tjuren fyller 11 månader under år 2023, börjar djurhållningsperioden på gården från den dag då tjuren fyller 11 månader.
  • Om tjuren flyttar till gården efter att ha fyllt 11 månader börjar djurhållningsperioden dagen efter köpdagen.
     

Om man redan fått tjurbidrag för tjuren under stödåret 2023 och tjuren följande år flyttas till den yttre skärgården, kan man då få bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården för tjuren under stödåret 2024?

Nej, det kan man inte. Om man redan fått tjurbidrag för tjuren kan den inte längre få bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården.

 

Finns det minimiareal i minimikravet för växttäcke vintertid? Gården har nästan 100 % permanent gräsmark, men 0,02 ha åkerareal ( = eget trädgårdsland). Hur anmäler man detta?

Minimikravet på växttäcke (33%) gäller åkrar och permanenta växter. Det finns ingen minimiareal.

 

Kan man lägga till icke produktiv areal under ändringsskedet?

Icke produktiv areal kan läggas till under ändringsskedet, men de tillsatta arealerna beaktas inte. Det finns en kommentar om detta i Vipu-rådgivaren, "För lite icke produktiv areal har angetts”. Du ska årligen lämna minst 4 % av din åkerareal som icke produktiv. Den icke produktiva areal som du lagt till under ändringsskedet ökar inte procentandelen

 

Hur sent på hösten får jag sprida stallgödsel på mina åkrar?

Enligt "nitratdirektivet" får stallgödsel spridas under tiden 16 april - 31 oktober. Ytgödsling av stallgödsel på vallväxtlighet får inte ske på hösten efter den 15 september. Vid spridning av stallgödsel efter 15 september på obevuxen mark ska gödseln alltid omedelbart , senast inom ett dygn, myllas ned eller så ska åkern plöjas. Landskapsregeringen kan dock, på grund av exceptionella väderleksförhållanden, bevilja en förlängning av spridningstiden med maximalt sex veckor.
Om marken är otjälad och torr så att inget rinner av i ett vattendrag, kan ytspridningen påbörjas tidigast den 1 april.
 

Om jag säljer ett djur ( nöt, får eller svin ) till grannen och gör en utmönstringsanmälan där jag anger köparens lägenhetssignum, måste köparen då göra en egen anmälan?

Ja, eftersom en djurhållare kan göra anmälningar bara om sina egna uppgifter. Köparen skall göra en normal anmälan om köp. Registreringsordningsföljden spelar ingen roll, det går att göra utmönstringen efter att djuret har köpts till en annan djurhållare ( anmälningstiden 7 dagar ).