Vanliga frågor om lantbruk

Om man redan fått tjurbidrag för tjuren under stödåret 2023 och tjuren följande år flyttas till den yttre skärgården, kan man då få bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården för tjuren under stödåret 2024?

Nej, det kan man inte. Om man redan fått tjurbidrag för tjuren kan den inte längre få bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården.

 

Kan en tjur få tjurbidrag år 2023 om tjuren har fått tjurbidrag år 2022?

Tjurbidrag som betalats år 2022 eller tidigare för djuret hindrar inte att tjurbidrag betalas år 2023.
Om tjurbidrag betalas för en tjur år 2023 kan man inte längre få tjurbidrag för samma tjur år 2024. Från och med år 2023 kan tjurbidrag beviljas endast en gång under djurets livstid.

 

Kan man välja referensdag för slaktlamm eller slaktkillingar?

Slaktlammets eller slaktkillingens födelsetid avgör vilkendera referensdagen (10.1. eller 1.6.) djuret berörs av.

Om ett slaktlamm eller en slaktkilling har fötts

  • senast den 10.1.2023 är referensdagen för djuret den 10.1.2023. Djurens registeruppgifter och registeranmälningar ska på referensdagen vara korrekta i får- och getregistret och innehas av den som ansöker om bidrag för djur.
  • Efter den 11.1.2023 är referensdagen för djuret den 1.6.2023. Djurens registeruppgifter och registeranmälningar ska på referensdagen vara korrekta i får- och getregistret och innehas av den som ansöker om bidrag för djur.

 

Hur sent på hösten får jag sprida stallgödsel på mina åkrar?

Enligt "nitratdirektivet" får stallgödsel spridas under tiden 16 april - 31 oktober.   Ytgödsling av stallgödsel på vallväxtlighet får inte ske på hösten efter den 15 september. Vid spridning av stallgödsel efter 15 september på obevuxen mark ska gödseln alltid omedelbart , senast inom ett dygn, myllas ned eller så ska åkern plöjas. Landskapsregeringen kan dock, på grund av exceptionella väderleksförhållanden, bevilja en förlängning av spridningstiden med maximalt sex veckor.
Om marken är otjälad och torr så att inget rinner av i ett vattendrag, kan ytspridningen påbörjas tidigast den 1 april.
 

När måste åkergrödorna senast vara sådda för att vara stödberättigade?

30 juni är sista sånings- och planteringsdag. Trädgårdsväxter kan dock sås/planteras senare och då viktigt att under Tilläggsuppgifter för  jordbruksskiftet uppge att det är fråga om sen kultur. Kontrollera upp om det krävs en fånggröda innan den sena kulturen anläggs.
 

Om jag säljer ett djur ( nöt, får eller svin ) till grannen och gör en utmönstringsanmälan där jag anger köparens lägenhetssignum, måste köparen då göra en egen anmälan?

Ja, eftersom en djurhållare kan göra anmälningar bara om sina egna uppgifter. Köparen skall göra en normal anmälan om köp. Registreringsordningsföljden spelar ingen roll, det går att göra utmönstringen efter att djuret har köpts till en annan djurhållare ( anmälningstiden 7 dagar ).