EU-val

KUNGÖRELSE - EUROPAPARLAMENTSVAL 2019

Röstberättigad är  

a ) Varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år, och

b) sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 och som inte i sin hemstat har förlorat sin valbarhet samt som senast den 80 dagen för valdagen har anmält sig till magistraten för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland och

b1) som har hemkommunen i Finland den 51 dagen före valdagen eller

b2) som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland.

Väljare kan rösta antingen på förhand eller på valdagen. På själva valdagen får den röstberättigade rösta endast på det röstningsställe som har antecknats i rösträttsregistret och som anges på meddelandekortet som den röstberättigade fått per post före valet.

●Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26.5.2019 kl. 09.00-20.00.

Röstningsområde                      Vallokal

1. Markusböle                              Breidablick

2. Godby                                      Finströms bibliotek

●Förhandsröstning pågår 15-21.5.2019 i Finströms bibliotek;

Onsdag 15.5.2019 kl. 16-20, torsdag 16.5.2019 kl. 10-12, fredag 17.5.2019 kl. 10-12, lördag 18.5.2019 kl. 10-12, (inte söndag 19.5.2019), måndag 20.5.2019 kl. 16-20, tisdag 21.5.2019 kl. 16-20.

Röstning på anstalt sker i servicehuset Rosengård. Anstaltsröstningen förrättas vid ett tillfälle på samma sätt som den allmänna förhandsröstningen. Endast personer som bor och vårdas på Rosengård får förhandsrösta på servicehuset Rosengård.

Att rösta hemma. Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen kan rösta hemma. I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen. Hemmaröstningen pågår 15-21.5.2019.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralnämnden i sin hemkommun senast tisdag 14.5.2019 kl. 16.00, telefon 43150.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemma-röstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

●Information om förhandsröstning utomlands (pågår 15 - 18.5 .2019) och annan information om riksdagsvalet finns på www.vaalit.fi

Centralnämnden i Finström 23.4.2019

Marine Holm-Johansson, ordförande                                          Carolina Frisk, sekreterare

Centralnämnden i Finström, Skolvägen 2, 22410 Godby, Tfn: 43150 (växel).

Publicerad 7.2.2019
Uppdaterad 23.4.2019