Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 17 ledamöter och är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker. Kommunfullmäktiges möten är offentliga och alla är välkomna att lyssna.

Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att fastställa kommunens budget och besluta om hur mycket skatt kommuninvånarna ska betala. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som skall finnas i kommunen. Till fullmäktiges uppgifter hör också att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt att utse revisorerna, som granskar kommunens verksamhet. 

Vart fjärde år väljs ett nytt fullmäktige genom allmänna kommunalvalet. Nästa val är hösten 2019. Fullmäktiges presidium; ordförande och viceordförande, väljs för ett år i taget.

  Ordinarie  
Ordförande Åke Mattsson m
Vice ordförande Rolf Karlsson c
  Leif Andersson c
  Torbjörn Björkman lib
  Freddie Forsman s
  Solveig Gestberg lib
  Kristian Granberg lib
  Regina Lindblom lib
  Dick Lindström c
  Helena Lundberg s
  Håkan Lundberg c
  Vidar Nordqvist lib
  Frederik Pastoor c
  Christian Rögård lib
  Ove Söderman c
  Henrik Thyrén c
  Carola Wikström-Nordberg ob

 

Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 13.1.2020