Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 22.12.2020 23:59

Ålands Landskapsregering beslöt den 17.12.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 4, på sträckan Godby-Pålsböle södra vägskäl, i Finströms kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Meddelandet anslås den 23.12.2020. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd 21 dagar till den 13 januari 2021.

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.

https://www.regeringen.ax/nyheter/meddelande-om-offentlig-delgivning-32

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 22 januari 2021. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

Mariehamn den 17 december 2020

Björn Ekblom
Vägingenjör

 

Publicerad 22.12.2020
Uppdaterad 22.12.2020