Utkomststöd

Om dina eller din familjs inkomster inte räcker till de dagliga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd på socialkansliet. Utkomststödet är avsett att vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd, då inkomster i form av lön, pension, sjukdagpenning eller arbetslöshetsersättning inte är tillräckliga.

Rätten till utkomststöd för kommunens invånare är reglerad i lag och tryggar en minimiinkomst. Samtidigt försöker man tillsammans med socialhandledaren finna lösningar för att förbättra den ekonomiska situationen.

Utkomststödet består av:

  • en fast grunddel, som är avsedd för matkostnader och andra regelbundna utgifter, såsom kläder, telefon, tidningar, bilkostnader. Grunddelens storlek beror på familjens storlek.
  • en tilläggsdel för boendekostnader och hälsovårdsutgifter

Utkomststödet beräknas så att man räknar ihop alla utgifter, som kan beaktas och från den summan avdras de inkomster som står till förfogande. Skillnaden är den summa som kan beviljas sökanden.

Handläggning av utkomststöd ska ske utan dröjsmål, dock senast inom sju vardagar. Detta förutsätter att din ansökan är komplett, dvs att alla nödvändiga bilagor och uppgifter finns socialhandledaren tillhanda. Handläggningstiden börjar räknas från att din ansökan inkommit till socialkansliet eller när din ansökan är komplett.

Bifogas till din första ansökan om utkomststöd:

  • Undertecknad ansökan
  • Beskattningsbeslut (OBS! EJ det lilla intyget, utan den långa uträkningen)
  • Intyg över nettoinkomster för de senaste två månaderna
  • Kontoutdrag från samtliga bankkonton över den senaste månaden fram till ansökningsdatumet
  • Hyreskontrakt eller intyg över räntor på bostadslån
  • Beslut om bostadsbidrag från FPA
  • Räkningar, som du anhåller om utkomststöd för
  • Andra intyg som har betydelse för din ekonomiska situation t.ex sjukintyg eller intyg över att du är arbetslös/inskriven på AMS

Vi ser gärna att du ansökt om allmänt bostadsbidrag från FPA och anmält er som arbetssökande hos AMS innan ni ansöker om utkomststöd.

 

Om du behöver stöd i att på ett bättre sätt hantera din ekonomi, kan du vända dig till Folkhälsans ekonomi- och skuldrådgivning, Styrmansgatan 10, Mariehamn.

 

Publicerad 5.11.2018
Uppdaterad 13.3.2020