Barnskydd

Barnskyddets främsta mål är att stöda familjer så att barnen får växa upp i en trygg omgivning som stöder deras utveckling och motsvarar deras behov.

Man kan kontakta barnskyddet om man är orolig över barnet och misstänker att barnet utsätts för omsorgssvikt, försummelse eller fara. Det kan handla om ditt eller någon annans barn. Som barn och ungdom kan du också själv ta kontakt.

Barnskyddsanmälningar är viktiga för att barnet och familjen kunde stödas i ett så tidigt skede som möjligt. Barnskyddet är skyldigt att utreda varje anmälan och vid behov vidta åtgärder.

Man kan bli klient i barnskyddet på begäran av barnet själv eller dess vårdnadshavare, eller via en barnskyddsanmälan. Klientskapet inleds vanligtvis med en bedömning av servicebehovet där socialarbetaren tillsammans med familjen och andra samarbetspartner utvärderar familjens behov av hjälp och stöd.

Till barnskyddet hör olika stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård som till exempel familjearbete och stödpersoner/familjer, men också ordnande av vård utom hemmet samt eftervård. Barnskyddet har rätt att få uppgifter från andra myndigheter i samband med utredningen av ett barns situation. Alla uppgifter journalförs.

Barnskyddets personal har lagstadgad tystnadsplikt.

Barnskyddsjouren

Barnskyddsjouren finns till för alla barn som befinner sig på Åland och som är i akuta krissituationer utanför kontorstid.

Det är endast myndigheter som kan kontakta jouren. Som privatperson i en akut situation kan du vända dig till polisen på telefon 112.

Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 13.1.2020