Barnomsorgstaxan för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 16.11.2017 § 48. Fritidshemsavgifter...