Kommundirektörens tack och hej

KOMMUNDIREKTÖRENS TACK OCH HEJ

Undertecknad inleder det nya året med att lämna sitt jobb som direktör för Finströms kommun och fortsätter därefter för Vårdö kommun – inom samarbetsregionen Norra Åland.

Jag är glad över och nöjd med den tid jag haft i och för Finströms kommun, snart sju fulla år. Under min tid här har mycket hänt och många saker genomförts, framförallt av organisatorisk karaktär. Nämnd- och förvaltningsreformen, när vi minskade antalet nämnder och ledningsstrukturen organiserades om, och den frivilliga kommunindelningsutredningen för Finström, Geta och Sund, är exempel på projekt som tagit mycket tid och engagemang och som även satt sina bestående spår på olika sätt.

Under de här åren har kommunens ekonomi och finansiella ställning stärkts, trots de underskott som nu alla kommuner gör för de närmast gångna och kommande åren som följd av landskapets successivt minskande andelar i bekostandet av kommunernas uppgifter. Befolkningen har ökat, skattekraften stärkts och förvaltningarna och beslutsfattandet effektiviserats. Vi har tvingats vara sparsamma och skjuta upp för framtiden nödvändiga nyinvesteringar och projekt. Men satsningar har också gjorts, på investeringssidan främst inom fastighetsbeståndet och infrastrukturen, men även i fråga om digitalisering och IT-miljö.

Kommunen har framgångsrikt deltagit i utvecklandet av alltifrån barnomsorg, skola och ungdoms- och fritidsverksamhet till äldreomsorg och samordnad socialvård i enlighet med ny lagstiftning som tillkommit på respektive område. Bostadsplanerade områden har iordningställts och nya och uppdaterade planområden utvecklats och ytterligare fler områden planeras som bäst. Även projekt i utomstående aktörers regi är på gång, såsom Folkhälsans seniorboende och landskapets rondell, och intresse finns för projekt i det färdiga Påsa-området. För den närmaste framtiden finns ytterligare flera planprocesser och byggprojekt i röret. Det finns nu mycket sådant som ser ut att äntligen kunna ta fart och verkligen bli av, både rent fysiskt och organisatoriskt inom kommunen.

Det här året inleddes med ett tyvärr nödvändigt och omfattande sparpaket, med utredningar och samarbetsförhandlingar med personal, varpå en av de fyra högsta ledande tjänsterna drogs in och uppgifterna fördelades ut på andra tjänstemän inom förvaltningarna. Många olika mellankommunala samarbeten och interna funktioner har setts över och diskuterats för att ytterligare effektivisera förvaltningarna. Finström är nu faktiskt den kommun på hela Åland som har lägst kostnader per invånare för allmän förvaltning och administration.

Undertecknad tror och hoppas på en positiv och ljus framtid för och utveckling av Finström som kommun och av Godby som centralort för regionen Norra Åland. Finström är på rätt väg, och kommer nu att få ledas av någon av de fyra personer som sökt till direktör här.

Jag tackar i övrigt för den tid jag haft i och för Finströms kommun. Jag har trivts väldigt bra med kommunen, arbetet och kollegerna, och jag önskar kommunen och dess politiker, anställda och invånare all lycka och framgång för framtiden.

En god början på det nya året önskas er alla!

Erik Brunström, k.dir 2015-2021

Publicerad 23.12.2021
Uppdaterad 23.12.2021