Barnomsorgstaxan ändras from 1.1.2018

Barnomsorgstaxan för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 16.11.2017 § 48.
Fritidshemsavgifter beräknas enligt samma taxa som barnomsorgsavgifter.

Blankett för inlämnande av inkomstuppgifter för beräkning av barnomsorgsavgift enligt nya taxan delas ut av föreståndare inom kort.

 

 

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 13.1.2020