Anmälningar

Bygganmälan

Trots bestämmelsen i 66 § krävs endast en anmälan till byggnadsnämnden innan följande åtgärder vidtas

  • utanför detaljplanerat område till ett en- och tvåbostadshus göra en tillbyggnad med en våningsyta på högst 15 kvadratmeter om till- byggnaden inte placeras närmare tomtgränsen än fem meter,
  • ändra en byggnad, om ändringen innebär att byggnadens bärande delar berörs, byggnadens planlös-ning påverkas avsevärt eller brandskyddet väsentligt ändras i byggnaden,
  • utanför detaljplanerat område i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus uppföra en komple-mentbyggnad på högst 25 kvadratmeter med en taknockshöjd som inte överstiger 4,5 meter och som, till-sammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, inte får en större byggnadsarea än 25 kvadratmeter och inte utan grannarnas medgivande placeras närmare tomtgränsen än fem meter.

Anmälan krävs även för att:

  • inom detaljplanerat område anlägga parkeringsplats utomhus för fler än fem bilar eller anlägga eller ändra placeringen av en infart som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning,
  • inom detaljplanerat område byta färg på byggnaden så att byggnadens utseende avse- värt förändras,
  • bygga scen, läktare, samlingstält eller liknande anläggningar för allmänheten avsedd att vara upp-ställd över en månad,
  • anlägga upplag för förvaring av bilar, båtar eller annat gods,
  • ställa upp husvagn, buss eller liknande fordon på en annan plats än en campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet ska användas för boende, nä- ringsverksamhet eller lik-nande,
  • förtöja fartyg eller anläggning på vatten för en tid överstigande två månader om avsikten är att an-vända fartyget eller anläggningen för boende, näringsverksamhet eller liknande.

Anmälan ska innehålla följande:

Till anmälan fogas en ritning som tillräckligt väl utvisar byggnadsverkets konstruktion, placering och ut-seende med behövliga huvudmått samt vid behov en utredning om besittnings- rätten till tomten eller fas-tigheten. Byggandet får påbörjas om inte byggnadsnämnden senast
15 arbetsdagar från mottagandet av anmälan meddelar att kompletterande utredning krävs eller vilka villkor som måste uppfyllas för att tillvarata grannarnas intressen eller för att uppfylla bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser meddelade med stöd av lagen.

Rivningsanmälan

Senast två månader innan en byggnad som omfattas av bygglovsplikt rivs ska en rivningsanmälan lämnas till byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden eller någon av nämnden utsedd person eller en myndighet har rätt att göra inspektion-er och mätningar i byggnaden för att dokumentera den innan den rivs.
Byggnader eller byggnadsdelar som omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller har förklarats skyddade enligt landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse får inte rivas.

Publicerad 18.12.2018
Uppdaterad 20.10.2022