Bygglov

När du planerar att bygga nytt eller göra förändringar finns det en hel del lagar, förordningar och andra bestämmelser att följa. Många åtgärder fordrar bygglov eller andra typer av tillstånd.

Behöver jag bygglov?

Du behöver bygglov om du tänker bygga nytt, bygga om eller bygga till en byggnad.

Dessutom behöver du bygglov för installation av en ny eldstad och för ändringar av en byggnads användningsändamål.

Om du vill att din bygglovsansökan ska tas upp på byggnadsnämndens nästa möte behöver du lämna in din ansökan minst 10 dagar innan mötet.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

Din ansökan om byggnadslov ska alltid innehålla:

 • Ansökningsblankett, 2exemplar.
 • Utredning över besittningsrätten, i första hand lagfartsbevis. Om lagfartsbevis saknas ska du lämna in legoavtal, köpebrev eller gåvobrev, som visar att du besitter området där byggnaden ska uppföras.
 • Befolkningsregistercentralens blankett RH1. För hus med fler bostäder gäller RH2.
 • Översiktskarta i skala 1:10 000 eller 1:20 000
 • Situationsplan i skala 1:200, 1:500 (eventuellt 1:1000), 2 exemplar.
 • Plan-, fasad- och skärningsritningar i skala 1:50 eller 1:100, 2 exemplar

Ibland krävs det att ytterligare uppgifter och handlingar lämnas in för att ansökan ska kunna prövas.

Ibland vi behöva ytterligare handlingar för att byggnadslovet ska kunna prövas. Det kan till exempel vara:

 • anhållan om ansvarig arbetsledare
 • tillstånd för tomtutfart
 • förrättningskarta som utvisar servituter
 • myndighetsutlåtanden
 • rågrannens samtycke.

Kontakta byggnadsinspektören för att få veta om det finns behov av tilläggsuppgifter för ditt byggnadslov.

I dokumentet Förteckning över bygglovshandlingar här brevid finner du de vanligaste åtgärderna och vilka bygglovshandlingar som du behöver lämna in vid ansökan/anmälan.

 

Se kontaktuppgifter här intill för att boka tid med byggnadsinspektören

Publicerad 17.2.2018
Uppdaterad 26.8.2022