Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Skolskjutsar

Skolskjuts anordnas längst allmänna vägar i kommunen (kommun- och landskapsvägar).

Rätt till skolskjuts har elever i åk 1-6 om sträckan mellan hemmet och skolan överstiger 2 km. Sträckans längd räknas enligt kortaste framkomliga allmänna väg.

Uppsamlingsställen fastställs av skoldirektören.

Om skjutsberättigad elevs sträcka från hemmet till uppsamlingsplats överstiger 2 km på allmän väg ordnar och bekostar invånarnämnden skjuts till/från uppsamlingsplatsen.

Vid regelbundet växelvis boende där båda vårdnadshavare är bosatta inom kommunen beviljas skolskjuts i befintliga skjutsar även till och från det hem där eleven inte är skriven. Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos vardera vårdnadshavare.

För mer information se utbildningsstadgan under Bilagor
Vid frågor ring Källbo skola tfn 43130.

Publicerad 2.2.2018
Uppdaterad 8.2.2021