Hemvårdsstöd för barn

Familjer vars barn under tre år som inte har en av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg, kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när föräldrapenningperioden har upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldrapenningperioden.
Hemvårdsstödet betalas retroaktivt för högst sex månader och beviljas inte för kortare tid än en månad.

Belopp per månad:

Grundläggande hemvårdsstöd  500,-
Utökat hemvårdsstöd  700,-
Grunddel för tvillingar 750,-
Utökat hemvårdsstöd för tvillingar 1.050,-
Syskontillägg  100,-
Hemvårdsstöd för syskon 100,-
Inkomstbaserad tilläggsdel max 350,-
Partiellt hemvårdsstöd 125,-                                          

 

Grundläggande hemvårdsstöd

Grundläggande hemvårdsstöd  betalas efter att föräldrapenningperioden upp- hört för ett barn under tre år som inte har en av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg. En ny föräldradagpenningperiod avbryter betalningen av grrundläggande hemvårdsstöd.

Utökat hemvårdsstöd

Utökat hemvårdsstöd betalas efter att föräldradagpenningperioden upphört för ett barn under tre år om vårdnadshavaren vårdar sitt barn själv och inte för- värvsarbetar under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavaren har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Om barnet har en vårdnadshavare har vårdnadshavaren rätt till stöd under en sammanhängande period på höst åtta månader. Intyg  från arbets-givaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas ansökan.

Syskontillägg

Vårdnadshavare som lyfter hemvårdsstöd har rätt till syskontillägg för syskon under tre år som inte nyttjar barnomsorg. För syskon som fyllt tre år betalas syskontillägg, syskonet  kan ha kommunal barnomsorg på halvtid eller vara i lekparksverksamhet. Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Hemvårdsstöd för syskon

Vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning och som utöver det vårdar minst ett eget barn har rätt till hemvårdsstöd för syskon förutsatt att man inte anlitar barnomsorg för syskonet. Året innan syskonet börjar skola har syskonet rätt till barnomsorg i medeltal högst 5 timmar per dygn eller 25 timmar per vecka.
Hemvårdsstöd för syskon upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Inkomstbaserad tilläggsdel

Full tilläggsdel betalas om vårdnadshavaren har rätt till grundläggande hem- vårdsstöd och familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per månad inte överstiger 1.050 euro. Tilläggsdel kan sökas även om båda vårdnadshavare arbetar. Överstiger de skattepliktiga inkomsterna 3.383,30 euro/månad utbetalas ingen tilläggsdel. Tilläggsdelen beviljas för högst ett år åt gången. Vid hemvårdsstöd för syskon kan tilläggsdel beviljas även om familjen inleder en ny föräldradagpenningperiod.

Partiellt hemvårdsstöd

Partiellt hemvårdsstöd beviljas inte om grundläggande hemvårdsstöd utbetalas.
Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som på grund av vården av sitt barn har en arbetstid om högst i medeltal 30 timmar per vecka och som har barn under tre år i kommunal barnomsorg.
Rätt till partiellt hemvårdsstöd har även föräldrar till barn som går i årskurs ett och två samt årskurs tre om barnet har förlängd läroplikt, och barnet inte nyttjar fritidshemsvård. Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Partiellt hemvårdsstöd betalas inte om:

familjen har rätt till grundläggande hemvårdsstöd
familjen har rätt till föräldradagpenning
den förkortade arbetstiden beror på studier

Ansökan

Blanketter fås från socialkansliet eller kommunens hemsida.

Till ansökan bifogas:

  • Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningperioderna
  • Skattekort för förmån
  • Inkomstverifikat; löneintyg och beskattningsintyg, då tilläggsdel sökes
  • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt gällande utökat hemvårdsstöd
  • Intyg över arbetstiden per vecka gällande partiellt stöd
  • Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

Hemvårdsstödet utbetalas den sista vardagen varje månad.

Föräldrar är skyldiga att meddela om förändringar, som påverkar erhållandet av stödet t.ex:

  • Barnet börjar i kommunal barnomsorg eller fritidshem
  • En ny föräldradagpenningperiod börjar
  • Familjen flyttar till annan kommun
  • Ny adress eller ändrat bankkonto

Meddela förändringar skriftligt eller per telefon till handläggaren av hemvårdsstödet.

Publicerad 13.12.2017
Uppdaterad 13.1.2020