Bygglov

När du planerar att bygga nytt eller göra förändringar finns det en hel del lagar, förordningar och andra bestämmelser att följa. Många åtgärder fordrar bygglov eller andra typer av tillstånd.

Behöver jag bygglov? Om du läser §§ 66-70 och 

§ 72a i plan- och bygglagen får du kanske svar på dina frågor. Liksom alla regler måste också plan- och bygglagen tolkas. Ta därför gärna kontakt med byggnadsinspektören redan i planeringsskedet för att ta reda på om du behöver ansöka om bygglov eller annat tillstånd och vad som krävs för att behandla din ansökan.

Förteckning över bygglovshandlingar 

Alla ansökningar etc. behandlas individuellt. Ansökan om bygglov, anmälan och tillstånd lämnas till byggnadsinspektionen eller i receptionen på kommunkansliet.

Ansökan om bygglov

Ansökan till samhällsnämnden behövs för att:

 • uppföra byggnader
 • göra tillbyggnader
 • inreda eller använda byggnader eller delar av byggnader för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaderna senast använts eller för vilket bygglov lämnats
 • göra väsentliga ändringar av byggnaders fasader eller tak
 • göra väsentliga ändringar av byggnader på sätt som påverkar konstruktioner eller anordningar för stadga eller säkerhet
 • uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar i byggnader samt byte av bränsle i värmepannor så att förbränningstemperaturen väsentligen höjs.

Bygglovsansökan krävs också för uppförande, placering, uppställning eller fast angöring av följande konstruktioner, anläggningar, fordon eller fartyg:

 • nöjesplats, idrottsplats eller campingplats
 • skjutbana eller motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller för en sammanslutning av privatpersoner
 • småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar
 • fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter
 • mast med en höjd över 25 meter
 • torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten
 • vindkraftverk som är avsett att betjäna fler än tre hushåll
 • plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 meter över mark om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än fem meter
 • husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet under denna tid ska användas för boende, affärslokal eller liknande
 • fartyg eller anläggning på vatten om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende eller för näringsverksamhet eller för liknande ändamål för en tid överstigande två månader.

Därtill krävs bygglov för:

 • att börja använda utrymme som samlingslokal.

 

Efter att du lämnat in ansökan behöver du vänta på beslut i ditt ärende.
Under byggtiden skall föreskrivna syner beställas och angivna villkor följas.
Kom ihåg att boka tid för slutsyn när allt är färdigt!

Rivningsanmälan

Senast två månader innan en byggnad som omfattas av bygglovplikt rivs, ska en rivningsanmälan lämnas till samhällsnämnden. Vissa byggnader och byggnadsdelar får inte rivas.

Tillstånd för miljöåtgärder

Markarbeten och trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som försvårar områdets användning för avsett ändamål eller väsentligt förändrar landskapet får inte vidtas utan samhällsnämndens tillstånd på ett detaljplanerat område, på ett generalplanerat område om det bestämts i generalplan eller på ett område belagt med byggnadsförbud.

Tillstånd behövs inte för arbeten som är nödvändiga för att förverkliga general- eller detaljplan eller som överensstämmer med ett beviljat bygglov. Tillstånd behövs inte heller om åtgärden baserar sig på en fastställd vägplan.

 

 

 

Kontakt

Planerings- och utvecklingschef
Aron Lundström
tfn 018-431 515

Byggnadsinspektör
Thobias Danielsson
tfn 018-431 525
thobias.danielsson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon